Hwylusydd Llesiant i Gymru

Peilot Hwylusydd Llesiant Cymru

Cyd-lynydd Cynllun Peilot Prosiect Hwylusydd Llesiant Cymru mewn Partneriaeth â CULT Cymru.

(Dwyiethog Cymraeg/Saesneg)

Cytundeb tymor byr/llawrydd/unig fasnachwr: Chwefror-Mawrth 2021 (gyda’r posibilrwydd o gytundeb newydd ym mis Ebrill 2021). Gweithio o gartref.

Mae 6ft From yn gweithio mewn partneriaeth gyda Bectu/CULT Cymru ar brosiect cynhyrfus er mwyn treialu’r rôl Hwylusydd Llesiant yng Nghymru.

Mae 6 ft From yn gwmni buddiannau cymunedol di-elw sy’n hyrwyddo newid cadarnhaol o fewn y diwydiannau creadigol. Maent yn gweithio i wella iechyd meddwl a lles holl weithwyr y diwydiant creadigol drwy hyfforddi, addysgu ac eirioli dros weithleoedd sy’n gadarnhaol, yn iach ac yn cydymffurfio â’r gyfraith bresennol ar iechyd meddwl yn y gweithle.

CULT Cymru yw rhaglen addysgu’r undebau ar y cyd a noddir gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru. Mae’n bartneriaeth rhwng yr undebau llafur Bectu, Equity, Undeb y Cerddorion ac Undeb yr Ysgrifenwyr.

 

Hysbyseb Swydd: Cydlynydd Llawrydd Cydlynydd Prosiect HLlC (Dwyiethog Cymraeg/Saesneg)

 

Mae CULT Cymru a 6ft From yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i weithio gyda ni i gefnogi’r gwaith o gyflawni prosiect newydd cyffrous o fewn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.  Dros y 18 mis diwethaf mae 6Ft From wedi bod yn datblygu rôl Hwylusydd Llesiant (HLl) – rôl trydydd parti newydd sbon ar gyfer y sector ffilm, teledu a digwyddiadau byw.  Mae’r rôl HLl wedi’i chynllunio i gefnogi timau rheoli i sicrhau bod cynyrchiadau’n bodloni’r ddyletswydd gyfreithiol o ofynion gofal o ran iechyd meddwl a lles pob gweithiwr ac i ddarparu mesurau gweithredol, ataliol er mwyn cefnogi lles meddyliol a lles yr holl weithwyr sy’n ymwneud â chynhyrchu.  Mae’r prosiect wedi’i rannu’n ddau gam penodol ac rydym yn chwilio am rywun angerddol am lesiant yn y sector creadigol i weithio gyda ni ar gyflawni cam 1.

 

Yng ngham 1 bydd rôl Cydlynydd Prosiect HLlC yn cydweithio’n agos gyda CULT Cymru a 6Ft From er mwyn datblygu a sefydlu gweithgor diwydiant ar gyfer y rôl Hwylusydd Llesiant, cyfathrebu ag aelodau’r gweithgor, trefnu cyfarfodydd ac agendâu ar-lein gweithgor a nodi a dosbarthu pob cam gweithredu pwysig. Bydd y rôl hefyd yn trefnu cyfres fechan o ddigwyddiadau ar-lein er mwyn hyrwyddo proffil y Hwylusydd Llesiant o fewn y diwydiant a chefnogi datblygiad y rôl drwy ymateb i ymholiadau i’r wasg a cheisiadau ad hoc am wybodaeth neu siaradwyr panel am rôl y Hwylusydd Llesiant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gweithio gyda thîm y prosiect ar ymgyrch recriwtio sy’n paratoi ar gyfer cam 2.  Bydd Cam 2 yn canolbwyntio ar weinyddu proses ymgeisio Hwylusydd Llesiant Cymru, recriwtio 10 Hwylusydd Llesiant a chefnogi CULT Cymru a’r tîm 6Ft From i drefnu a chyflwyno’r hyfforddiant tra’n parhau i ddatblygu ac adeiladu rhwydwaith a chysylltiadau â’r diwydiant.  Mae Cam 2 yn amodol ar gyllid.

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth ragorol am y diwydiant teledu a ffilm yng Nghymru ac o leiaf 4 blynedd o brofiad o waith gweinyddu/cydlynu a’r gallu i gyfathrebu’n hyderus â phobl ar bob lefel. Mae angen profiad sefydliadol amlwg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gwbl ddwyieithog yn Gymraeg/Saesneg yn ysgrifenedig ac ar lafar.

 

Mae’r rôl hon yn swydd gweithio gartref yn ystod Chwefror a Mawrth 2021.  Rhaid darparu eich offer eich hun gan gynnwys cyfrifiadur, mynediad di-wifr ardderchog a lle diogel i weithio.  Bydd y rôl yn gyfanswm o 8 diwrnod i’w darparu’n hyblyg trwy hyd cytundeb Cam 1 gyda ffi sefydlog yn seiliedig ar £200 y dydd am ddiwrnod o 8 awr.  Ni fydd cyfanswm y ffi yn fwy na £1,600.  Rhaid i ymgeiswyr fod yn unig fasnachwyr.

Lawrlwythwch ein Pecyn Gwybodaeth ar gyfer rôl Cydlynydd Prosiect Hwylusydd Llesiant Cymru (HLlC). 

 

Rhowch sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .