Galwad – Cyfle â thâl i bobl ifanc greadigol

Galwad – Cyfle â thâl i bobl ifanc greadigol. 

Mae CULT Cymru yn rhaglen ddysgu a ariennir gan Gronfa Ddysgu Undeb Cymru. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Bectu, Equity, Undeb y Cerddorion ac Urdd yr Awduron i ddarparu gweithgareddau dysgu fforddiadwy, hygyrch a chyffrous i’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru. 

Yn ddiweddar, mae CULT Cymru wedi recriwtio 12 o Gynrychiolwyr Dysgu Undeb Llawrydd i ymgysylltu ag aelodau i nodi bylchau sgiliau ac anghenion hyfforddi grwpiau penodol o bobl greadigol.  Mae gan CDU Stephanie Bolt a Tom Goddard ddiddordeb arbennig mewn cefnogi pobl greadigol ifanc yn eu taith, ac felly maent yn awyddus i recriwtio dau aelod ifanc o’r undeb rhwng 18 a 29 oed i weithio ochr yn ochr â nhw ar y prosiect.  

Hoffem glywed oddi wrthych os ydych chi? 

 • 18-29 oed
 • Aelod o Undeb, naill ai Bectu, MU, Equity  neu Urdd yr Ysgrifenwyr. 
 • Ar eich taith wleidyddol eich hun.
 • Dysgwr gydol oes sy’n awyddus i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth. 
 • Diddordeb mewn dod o hyd i ffyrdd o ddeall a gwella bywydau gwaith pobl ifanc yn y diwydiannau creadigol ar draws meysydd fel amodau gwaith, hyfforddiant, hygyrchedd a gwaith teg. 

Amcanion y prosiect

 • Ailddychmygu pwrpas undebau a’u perthnasedd i bobl ifanc greadigol
 • Lleoli llwybrau gyrfa newydd yn y dyfodol 
 • Nodi bylchau mewn dysgu seiliedig ar sgiliau  
 • Amlygu effaith ffurfiannol aelodaeth undeb 

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

 • Arolygu’r gweithwyr creadigol ifanc dan 30 oed ar draws digwyddiadau byw, theatr, ffilm, teledu a sectorau sy’n dod i’r amlwg, drwy wneud hynny nodi cwestiynau sbardun 
 • Tyfu rhwydwaith o weithwyr ifanc sy’n ‘chwilfrydig undeb’ ac yn poeni am undod
 • Cynllunio, hwyluso, dogfennu a chynnal digwyddiad panel (ar gyfer 25+ o bobl) a gynhelir gan CULT Cymru Zoom gyda chymorth technoleg, y Gymraeg a BSL
 • Eiriolwr dros werth cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd aelodaeth undeb a’r cwmnïaeth sy’n dod â 
 • Datblygu adroddiad byr darluniadol ar ganfyddiadau – sain / testun / fideo 

Beth fyddwch chi’n ei dalu? 

 • Ffioedd: £1200 yr un, yn seiliedig ar £15 yr awr. (oddeutu 10 diwrnod o waith)
 • Darperir cyllideb ychwanegol ar gyfer siaradwyr yn nigwyddiad y Panel. 
 • Rhaid bod yn fasnachwr llawrydd/unig fasnachwr neu gwmni Cyf  

Pa gefnogaeth fyddwch chi’n ei derbyn? 

 • Sesiynau briffio gyda Stephanie a Tom i gwmpasu’r prosiect ac i gytuno sut y bydd yn cael ei ddatblygu a’i gyflawni.  Dilynir gan archwiliadau rheolaidd ar-lein. Yn ogystal â chefnogaeth gan dîm CULT Cymru lle bo angen e.e. estyn allan at aelodau’r undeb a gweithwyr eraill y diwydiant i ddosbarthu arolygon ac ati.

Sut i wneud cais: 

Manyleb rôl yn fanwl:

 • Cynllunio, cychwyn, ymchwilio a chynnal prosiect ymchwil gweithredol 
 • Cymryd cyfrifoldeb am dasgau unigol a diffiniedig ar y cyd
 • Datblygu a gwella dysgu a pherfformiad eich hun fel ymarferwyr beirniadol, myfyriol ac annibynnol 
 • Cymhwyso sgiliau gwneud penderfyniadau a datrys problemau i ymestyn sgiliau cynllunio, ymchwil, meddwl beirniadol, dadansoddi, synthesis, gwerthuso a chyflwyno lle bo hynny’n briodol
 • Datblygu hyder wrth ddefnyddio technolegau a dulliau newydd 
 • Datblygu a chymhwyso sgiliau’n greadigol, gan arddangos menter a menter