Amdanon ni

Sefydlwyd CULT Cymru (Creative Unions Learning Together) yn 2008 ac fe’i cefnogir gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) Llywodraeth Cymru.  Fe’i cynhelir gan Bectu yn gweithio mewn partneriaeth â Equity, Undeb y Cerddorion, Urdd Awduron Prydain Fawr a TUC Cymru.

Mae CULT Cymru yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid o fewn a thu allan i’r diwydiannau creadigol i gefnogi miloedd o weithwyr creadigol i gyrraedd eu potensial drwy gynnig cyfleoedd dysgu sy’n berthnasol, yn hygyrch ac yn fforddiadwy

Y Tîm

Siân Gale – Rheolwr Sgiliau a Datblygu

Dechreuais fy ngyrfa ym maes cynhyrchu yn HTV Cymru ac yna 10 mlynedd fel Rheolwr Cynhyrchu llawrydd/Cynhyrchydd Llinell. Dros yr 20 mlynedd diwethaf rwyf wedi dilyn gyrfa portffolio gan gynnwys rheoli rhaglen dechrau busnes gwerth £13m a ariennir gan Ewrop sy’n grymuso grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i sefydlu busnes; rheoli elusen ddarlledu ac fel ymgynghorydd, hyfforddwr a rheolwr prosiect sy’n gweithio ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Rwy’n hyfforddwr cymwysedig TAR ac yn diwtor trwyddedig Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru.

Fel undebwr llafur gydol oes, rwy’n angerddol am degwch, cydraddoldeb, amrywiaeth, yr iaith Gymraeg a chynaliadwyedd amgylcheddol a’m nod yw prif ffrydio’r rhain yn narfaeth CULT Cymru.  Fy rôl i yw cydweithio â’n chwaer undebau, a rhanddeiliaid i gynllunio a nodi cyfleoedd dysgu a datblygu fforddiadwy, wedi’u teilwra a hygyrch o ansawdd uchel a fydd yn galluogi’r rheini yn y sector creadigol ledled Cymru i fod yn weithwyr llawrydd, achlysurol neu gyflogedig, i gyrraedd eu llawn botensial.

sian@bectu.org.uk

 

Siwan Jones – Cydlynydd CULT Cymru

Ar ôl astudio Drama ym Mhrifysgol John Moores, dychwelais i Gymru i gychwyn ar yrfa fel actores llawrydd. Roedd y gwaith yn amrywio o Theatr mewn addysg, Theatr, Teledu, Radio a gwaith lleisio.  Am sawl blwyddyn mwynheais deithio ar hyd a lled Cymru gyda llu o gwmnïau Theatr arloesol. Gwelwyd fy ngwaith hefyd ar nifer o raglenni teledu a ddarlledwyd ar HTV, BBC ac S4C. Yn ogystal â bod yn actor, roedd yr angen i ychwanegu at fy mhrofiadau yn fy annog i ymgymryd â rolau gweinyddol amrywiol mewn sefydliadau fel S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Yn 2018 penderfynais gweneud y naid allan o hunangyflogaeth ac i gyflogaeth lawn ac ymunais â thîm CULT Cymru fel Cydlynydd prosiect. Mae fy rôl yn cynnwys cydgysylltu â Hyfforddwyr, cyflogwyr a sefydliadau eraill i helpu i drefnu gweithgareddau dysgu ledled Cymru.  Yr wyf yn falch iawn o’m gwaith gyda CULT Cymru a gobeithiaf fod fy mhrofiad o weithio fel actores llawrydd ar draws y Celfyddydau a Diwydiannau Creadigol yn fy ngwneud mewn sefyllfa ddelfrydol i helpu cyfranogwyr CULT Cymru. 

siwan@bectu.org.uk