Amdanon ni

Sefydlwyd CULT Cymru (Creative Unions Learning Together) yn 2008 ac fe’i cefnogir gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) Llywodraeth Cymru.  Fe’i cynhelir gan Bectu yn gweithio mewn partneriaeth â Equity, Undeb y Cerddorion, Urdd Awduron Prydain Fawr a TUC Cymru.

Mae CULT Cymru yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid o fewn a thu allan i’r diwydiannau creadigol i gefnogi miloedd o weithwyr creadigol i gyrraedd eu potensial drwy gynnig cyfleoedd dysgu sy’n berthnasol, yn hygyrch ac yn fforddiadwy

Y Tîm

Siân Gale – Rheolwr Sgiliau a Datblygu

Dechreuais fy ngyrfa ym maes cynhyrchu yn HTV Cymru ac yna 10 mlynedd fel Rheolwr Cynhyrchu llawrydd/Cynhyrchydd Llinell. Dros yr 20 mlynedd diwethaf rwyf wedi dilyn gyrfa portffolio gan gynnwys rheoli rhaglen dechrau busnes gwerth £13m a ariennir gan Ewrop sy’n grymuso grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i sefydlu busnes; rheoli elusen ddarlledu ac fel ymgynghorydd, hyfforddwr a rheolwr prosiect sy’n gweithio ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Rwy’n hyfforddwr cymwysedig TAR ac yn diwtor trwyddedig Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru.

Fel undebwr llafur gydol oes, rwy’n angerddol am degwch, cydraddoldeb, amrywiaeth, yr iaith Gymraeg a chynaliadwyedd amgylcheddol a’m nod yw prif ffrydio’r rhain yn narfaeth CULT Cymru.  Fy rôl i yw cydweithio â’n chwaer undebau, a rhanddeiliaid i gynllunio a nodi cyfleoedd dysgu a datblygu fforddiadwy, wedi’u teilwra a hygyrch o ansawdd uchel a fydd yn galluogi’r rheini yn y sector creadigol ledled Cymru i fod yn weithwyr llawrydd, achlysurol neu gyflogedig, i gyrraedd eu llawn botensial.

sian@bectu.org.uk

 

Siwan Jones – Cydlynydd CULT Cymru

Ar ôl astudio Drama ym Mhrifysgol John Moores, dychwelais i Gymru i gychwyn ar yrfa fel actores llawrydd. Roedd y gwaith yn amrywio o Theatr mewn addysg, Theatr, Teledu, Radio a gwaith lleisio.  Am sawl blwyddyn mwynheais deithio ar hyd a lled Cymru gyda llu o gwmnïau Theatr arloesol. Gwelwyd fy ngwaith hefyd ar nifer o raglenni teledu a ddarlledwyd ar HTV, BBC ac S4C. Yn ogystal â bod yn actor, roedd yr angen i ychwanegu at fy mhrofiadau yn fy annog i ymgymryd â rolau gweinyddol amrywiol mewn sefydliadau fel S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Yn 2018 penderfynais gweneud y naid allan o hunangyflogaeth ac i gyflogaeth lawn ac ymunais â thîm CULT Cymru fel Cydlynydd prosiect. Mae fy rôl yn cynnwys cydgysylltu â Hyfforddwyr, cyflogwyr a sefydliadau eraill i helpu i drefnu gweithgareddau dysgu ledled Cymru.  Yr wyf yn falch iawn o’m gwaith gyda CULT Cymru a gobeithiaf fod fy mhrofiad o weithio fel actores llawrydd ar draws y Celfyddydau a Diwydiannau Creadigol yn fy ngwneud mewn sefyllfa ddelfrydol i helpu cyfranogwyr CULT Cymru. 

siwan@bectu.org.uk

 

Anna – Lisa Jenaer – Hwylusydd Dysgu Llawrydd

Dechreuais fy ngyrfa yn y byd marchnata, yn gweithio i gwmni 3M ym Mrwsel. Wedi symud nôl i Gymru, ymunais a thîm gwerthiant rhaglenni S4C Rhyngwladol, yn gwerthu rhaglenni S4C dramor a datblygu rhaglenni plant a dogfen ar gyfer y farchnad deledu ryngwladol. Ym 2008, gadawais y byd gwerthiant a dechrau ar fy ngyrfa fel awdur, yn bennaf ar gyfer y sgrin. Dwi wedi ysgrifennu ar nifer o gyfresi animeiddio i ddarlledwyr ledled y byd yn ogystal â bod yn rhan o dîm sgriptio Pobol y Cwm.

Ymunais â thîm Cult Cymru ym mis Hydref fel Hwylusydd Dysgu llawrydd. Yn y rôl hon, dwi’n canolbwyntio ar drefnu cyrsiau fydd o fudd i’n haelodau yn sgìl panedmig Covid 19. Golyga hyn nid yn unig drefnu cyrsiau diogelwch ar gyfer y gwahanol sectorau, ond hefyd cyrsiau i ehangu sgiliau a chyfleoedd gwaith. Fel gweithiwr llawrydd fy hun, dwi’n ymwybodol o’r sialensiau gwaith a’r pwysau ariannol ac yn awyddus i ddarparu cyrsiau fydd yn helpu ein haelodau i ffynnu yn ystod y cyfnod anodd yma.

anna-lisa@bectu.org.uk

Wyn Williams -Gweithredwr Marchnata a Gwybodaeth

Mae fy aelodaeth Bectu wedi fy ngalluogi i gynhyrchu 5 rhaglen radio fel gweithiwr llawrydd o dan enw fy nghwmni aml-gyfrwng ‘Dai Lingual’ ar gyfer Radio Cymru ers 2016.

Rydw i’n blogiwr brwd, ac wedi defnyddio’r cyfnod clo cyntaf i rannu fideos o’r gigs drefnais yn ystod WOMEX Caerdydd ar y cyfryngau cymdeithasol .    Rydw i hefyd wedi ysgrifennu i bapur newydd – a gwefan – Y Cymro wedi imi arwain yr ymgyrch i ailsefydlu’r unig bapur newydd cenedlaethol Cymraeg.

Rydw i’n canu’r gitâr ac fe gefais y cyfle i berfformio fel unawdydd ar ‘Tin Pan Alley’ yn Llundain yn The 12 Bar Club tra’n byw yno.​

Yn CULT Cymru, fy rôl i yw hybu’r cyrsiau, gweithdai a hyfforddiant ry ni’n eu cynnig; yn fwyaf arbennig ar y cyfryngau cymdeithasol sef thema fy MA. Byddaf hefyd yn cefnogi cadw’r gwefan yma’n gyfredol ac yn gobeithio clustnodi mentrau a chyfleoedd er mwyn cynorthwyo pobl greadigol i ddychwelyd i’r gweithle yn ddiogel.

wyn@bectu.org.uk