Y Tîm

Sefydlwyd CULT Cymru (Creative Unions Learning Together) yn 2008 ac fe’i cefnogir gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) Llywodraeth Cymru.  Fe’i cynhelir gan Bectu yn gweithio mewn partneriaeth â Equity, Undeb y Cerddorion, Urdd Awduron Prydain Fawr a TUC Cymru.

Mae CULT Cymru yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid o fewn a thu allan i’r diwydiannau creadigol i gefnogi miloedd o weithwyr creadigol i gyrraedd eu potensial drwy gynnig cyfleoedd dysgu sy’n berthnasol, yn hygyrch ac yn fforddiadwy

Siân Gale – Rheolwr Sgiliau a Datblygu

Dechreuais fy ngyrfa ym maes cynhyrchu yn HTV Cymru ac yna 10 mlynedd fel Rheolwr Cynhyrchu llawrydd/Cynhyrchydd Llinell. Dros yr 20 mlynedd diwethaf rwyf wedi dilyn gyrfa portffolio gan gynnwys rheoli rhaglen dechrau busnes gwerth £13m a ariennir gan Ewrop sy’n grymuso grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i sefydlu busnes; rheoli elusen ddarlledu ac fel ymgynghorydd, hyfforddwr a rheolwr prosiect sy’n gweithio ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Rwy’n hyfforddwr cymwysedig TAR ac yn diwtor trwyddedig Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru.

Fel undebwr llafur gydol oes, rwy’n angerddol am degwch, cydraddoldeb, amrywiaeth, yr iaith Gymraeg a chynaliadwyedd amgylcheddol a’m nod yw prif ffrydio’r rhain yn narfaeth CULT Cymru.  Fy rôl i yw cydweithio â’n chwaer undebau, a rhanddeiliaid i gynllunio a nodi cyfleoedd dysgu a datblygu fforddiadwy, wedi’u teilwra a hygyrch o ansawdd uchel a fydd yn galluogi’r rheini yn y sector creadigol ledled Cymru i fod yn weithwyr llawrydd, achlysurol neu gyflogedig, i gyrraedd eu llawn botensial.

sian@bectu.org.uk

 

Siwan Bowen – Cydlynydd CULT Cymru

Ar ôl astudio Drama ym Mhrifysgol John Moores, dychwelais i Gymru i gychwyn ar yrfa fel actores llawrydd. Roedd y gwaith yn amrywio o Theatr mewn addysg, Theatr, Teledu, Radio a gwaith lleisio.  Am sawl blwyddyn mwynheais deithio ar hyd a lled Cymru gyda llu o gwmnïau Theatr arloesol. Gwelwyd fy ngwaith hefyd ar nifer o raglenni teledu a ddarlledwyd ar HTV, BBC ac S4C. Yn ogystal â bod yn actor, roedd yr angen i ychwanegu at fy mhrofiadau yn fy annog i ymgymryd â rolau gweinyddol amrywiol mewn sefydliadau fel S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Yn 2018 penderfynais gweneud y naid allan o hunangyflogaeth ac i gyflogaeth lawn ac ymunais â thîm CULT Cymru fel Cydlynydd prosiect. Mae fy rôl yn cynnwys cydgysylltu â Hyfforddwyr, cyflogwyr a sefydliadau eraill i helpu i drefnu gweithgareddau dysgu ledled Cymru.  Yr wyf yn falch iawn o’m gwaith gyda CULT Cymru a gobeithiaf fod fy mhrofiad o weithio fel actores llawrydd ar draws y Celfyddydau a Diwydiannau Creadigol yn fy ngwneud mewn sefyllfa ddelfrydol i helpu cyfranogwyr CULT Cymru. 

siwan@bectu.org.uk

Grwp Llywio

Ruth Ballantyne – Undeb y Cerddorion (Cadeirydd

Wedi treulio dros 20 mlynedd fel cerddor llawrydd, ac aelod Undeb y Cerddorion, dechreuodd Ruth weithio i Undeb y Cerddorion fel Swyddog Rhanbarthol Cymru a De Orllewin Lloegr yn 2019. Gyda chefndir mewn chwarae cerddorfaol, gigs llawrydd ac addysgu arbenigol mae hi hefyd wedi bod yn rhagweithiol wrth greu cyfleoedd hygyrch ar gyfer datblygiad cerddorol gan gynnwys creu, sefydlu a rhedeg elusen yn ogystal â bod yn rhan o greu a chyflwyno amrywiaeth eang o brosiectau a gweithdai gyda’r nod o annog ac ysbrydoli.

Mae gwaith CULT Cymru yn cynhyrchu adnodd gwerthfawr ar gyfer pobl greadigol yng Nghymru, gan ddarparu cymorth a hyfforddiant i’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol gydag ystod eang o gyfleoedd ysbrydoledig i gysylltu, dysgu a datblygu. Mae Ruth yn falch o gynrychioli Undeb y Cerddorion  fel rhan o’r cydweithrediad hwn rhwng undebau creadigol er mwyn helpu i ddatblygu cyfleoedd a fydd yn gwella ac yn cefnogi aelodau yng Nghymru.

 

Simon Curtis – Equity 

Simon yw Swyddog Cenedlaethol a Rhanbarthol Equity  Cymru a De-orllewin Lloegr.

Yn dilyn bron i 20 mlynedd fel perfformiwr proffesiynol symudodd Simon i fod yn swyddog diwydiannol gyda’r undeb. Mae ei rôl yn Equity yn cynnwys trafodaethau diwydiannol mewn teledu a theatr, lobïo gwleidyddol, gwaith achos cyfreithiol ac ymgysylltu ag aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau mewn lleoliadau gwaith a sefydliadau addysgol.

Mae gwaith CULT Cymru a’r dull cydweithredol y mae’r undebau creadigol yn ymgysylltu â’i gilydd er lles ein haelodau llawrydd yn bennaf yn hanfodol bwysig.

 

Manon Eames – Undeb  Ysgrifenwyr (WGGB)

Yn wreiddiol o Fangor ond bellach yn byw yn Abertawe, graddiodd Manon o Brifysgol Manceinion gyda chyd-anrhydedd mewn Drama a Saesneg. I ddechrau, ar ôl iddi ddychwelyd i Gymru, bu’n gweithio fel actores gyda llawer o’n cwmnïau theatr, gan deithio mewn cynyrchiadau prif lwyfan, cymunedol a TIE, rhai ohonynt yn cyd-ysgrifennu.

Ymddangosodd hefyd mewn sawl ffilm a chyfres deledu. Fodd bynnag, dros yr ugain mlynedd diwethaf mae wedi gweithio’n bennaf fel awdur, gan ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg ar gyfer theatr, radio, teledu a ffilm, gyda phrofiad mewn cynyrchiadau gwreiddiol, addasu, ysgrifennu yn ystafelloedd awduron, adrodd straeon ac ati. Yn 2018 cyhoeddwyd ei nofel gyntaf. Rhwng 2012 a 2018 bu’n Gadeirydd Pwyllgor Cymreig Urdd Awduron Prydain Fawr, ac mae bellach yn gyd-gadeirydd unwaith eto.

Mae Manon wedi ymrwymo’n llwyr i wella cyflog, amodau gwaith, cyfleoedd a hyfforddiant i awduron proffesiynol sy’n dod i’r amlwg, sy’n dyheu ac yn brofiadol yng Nghymru, yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Carwyn Donovan

Wrth dyfu i fyny mewn cymuned lofaol yng Nghwm Tawe rhoddodd bersbectif penodol i Carwyn ar fywyd. Roedd yr egwyddorion cryf o undod a gweithredu ar y cyd a oedd yn diogelu ei gymunedau bob amser yn destun balchder enfawr iddo a’r hyn a’i ysgogodd i gymryd diddordeb mewn materion cyfoes ac effaith penderfyniadau gwleidyddol ar fywyd gwaith.

Ar ôl gadael yr ysgol, dechreuodd yrfa mewn cloddio glo tanddaearol yn ei lofa leol a dod yn weithgar yn reddfol o fewn y NUM. Wrth i’r olaf o’r pyllau yng Nghymru gau, trosglwyddodd, fel llawer o’i gydweithwyr i Lofa Kellingley yng Ngogledd Swydd Efrog, pwll glo dwfn olaf y DU. Ar ôl ei chau, aeth Carwyn ati i drosglwyddo ei sgiliau a ddysgwyd tra’n cynrychioli ei gydweithwyr ar y rheng flaen i fod yn swyddog undeb llafur llawn amser.

Yn 2017, daeth yn Swyddog Trefnu Bectu ar gyfer Gogledd Orllewin Lloegr cyn dod yn Weithrediaeth Negodi dros Gymru yn 2020 ac yna’n Swyddog Negodi yn 2021. Mae wrth ei fodd â’i waith i Bectu sy’n canolbwyntio ar ddarparu diwydiant adloniant tecach, mwy cynhwysol ar gyfer cenedlaethau y dyfodol.

 

Amarjite Singh – TUCC

Mae Amarjite Singh (AJ) yn Swyddog Trefnu a Datblygu i TUC Cymru. Dim ond yn ddiweddar y mae AJ wedi dechrau gyda TUC Cymru.

Cefndir AJ yw fel gweithiwr y Post Brenhinol a bu’n gweithio gydag nhw am dros 35 mlynedd a bu’n Ysgrifennydd y Gangen am 15 mlynedd lle datblygodd drwy’r rhengoedd fel cynrychiolydd CWU. Cynrychiolodd CWU ar lefel Cangen, Rhanbarthol ac ar lefel Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol CWU. Bu hefyd yn cynrychioli’r CWU yn y mudiad Undebau Llafur ehangach o’r TUC, y Blaid Lafur a lefel Ewropeaidd.