Cais Hwylusydd Lles

 

Recriwtio Hwyluswyr Lles (HLl) Llawrydd Cymru 

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant teledu a ffilm neu’n meddu ar ddealltwriaeth dda ohono neu sector creadigol cysylltiedig?
Ydych chi’n empathetig?
Ydych chi’n angerddol am gefnogi eraill?
Ydych chi’n gyfryngwr da?
Ydych chi am fod yn rhan o’r symudiad tuag at ddiwydiant teledu a ffilm hapusach a iachach?

Os felly, rydym yn recriwtio 6 hwylusydd lles llawrydd newydd ac efallai bod y rôl hon ar eich cyfer chi, darllenwch ymlaen

Sut i Wneud Cais?
Cwblhewch y ffurflen gais yn y ddolen isod ac anfonwch eich CV at: cultcymru@bectu.org.uk (Sicrhewch eich bod wedi darllen y Disgrifiad Swydd manwl a Manyleb y Person isod cyn gwneud cais).
(Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r rôl, anfonwch e-bost i’r cyfeiriad uchod).

Dyddiad Cau Ar gyfer Ceisiadau:     Dydd Mercher 14.06.23 @ 12:00

Cyfweliadau Disgwylir iddynt ddigwydd:    Wythnos yn dechrau: 19.06.23

Hyfforddiant Modiwlaidd Disgwylir iddo ddigwydd: Dechrau mis Gorffennaf.

**CEISIADAU YN AWR AR GAU**

Partneriaeth a Rôl HLl Cymru

Yn dilyn peilot llwyddiannus yn y diwydiant sgrin yn 2022/23, mae 6ft From the Spotlight (6FFS) a CULT Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr, Cymru Greadigol a sefydliadau eraill i barhau i weithredu’r rôl newydd gyffrous hon o Hwylusydd Lles Llawrydd (HLl) ym maes sgrin ac yn edrych ar opsiynau ar gyfer cymhwyso’r rôl i’r sector greadigol ehangach gan gynnwys cerddoriaeth a digwyddiadau byw.

Rydym yn chwilio am chwe unigolyn sy’n angerddol am iechyd meddwl ac sydd am greu amgylchedd gwaith mwy cyfartal a chadarnhaol i hyfforddi fel HLl. Mae arnom angen ystod amrywiol o HLl Llawrydd i ymuno â’n tîm ac mae’r rhain yn cynnwys unigolion o gefndiroedd Mwyafrif Byd-eang, gwrywod, pobl anabl, y rhai sy’n adnabod fel Lesbiaidd, Hoyw, Deunrwyiol a Thraws (LHDH) a siaradwyr Cymraeg.

Cyd-destun

Mae iechyd meddwl gwael wedi cael ei gydnabod fel problem ddifrifol ar draws y diwydiannau creadigol ymhell cyn y pandemig. Ym mis Chwefror 2020, nododd yr Elusen Ffilm a Theledu yn ei hymchwil ‘The Looking Class’ fod 87% allan o 9,000 o ymatebwyr wedi cyflwyno problem iechyd meddwl o’i gymharu â 65% ledled y DU, roedd 24% wedi hunan-niweidio o’i gymharu â 7% ledled y DU ac roedd 55% wedi ystyried cymryd eu bywydau eu hunain o’i gymharu ag 20% ledled y DU.
The-Looking-Glass-Final-Report-Final.pdf (filmtvcharity.org.uk)

Nododd State of Play’ Ymchwil Prifysgol Bournemouth a noddwyd gan Bectu, 2021 fod arferion gwaith gwael – oriau hir, anghymdeithasol; diwylliant o fwlio; diffyg cefnogaeth mewn hyfforddiant a datblygiad, diffyg hyfforddiant i reolwyr fel rhai o’r problemau allweddol sy’n wynebu’r diwydiant sgrin. Roedd 93% o’r ymatebwyr naill ai wedi profi neu wedi gweld bwlio ac roedd 68% wedi ystyried gadael y diwydiant (hyd yn oed cyn y pandemig roedd hyn yn 55%)! Nid oedd 70% o’r rhai â chyfrifoldebau rheoli/goruchwylio wedi derbyn unrhyw hyfforddiant rheoli.
New report details the need for new management practices in Unscripted TV | Bectu

Mae’r undebau creadigol yn credu bod angen newid diwylliannol yn niwydiant creadigol Cymru i sicrhau bod ein gweithleoedd yn ddiogel, yn gynhwysol ac yn deg lle mae’r holl weithwyr creadigol yn cael eu grymuso i gyrraedd eu llawn botensial.   Os hoffech ymuno â ni ar y daith hon ac eisiau bod yn rhan o’r newid, darllenwch ymlaen.

Nod yr HLl Llawrydd yw: 

 • Darparu gwybodaeth a chymorth i gynhyrchwyr a phenaethiaid adrannau ar sut i atal straen, materion iechyd meddwl a bwlio ac aflonyddu gan eu galluogi i gyflawni eu dyletswydd gofal cyfreithiol i’r gweithlu
 • Cefnogi aelodadau criw a chast gyda heriau yn cynnwys straen, iechyd meddwl, bwlio ac aflonyddu. 

Nid oes sicrwydd o waith ar ôl hyfforddi. Gellid defnyddio WBF llawrydd fel rhan amser WBF ar gynhyrchiad ar raddfa fawr neu ar sawl cynhyrchiad llai.

Bydd angen i’r bobl hyn fod yn empathetig ac yn angerddol dros gefnogi eraill yn ogystal â gallu dangos sgiliau cyfryngu, llafar ac ysgrifenedig rhagorol. Mae angen iddynt hefyd fod yn hyderus wrth ddefnyddio pecynnau TG megis e-bost, taenlenni syml a Whatsapp.

Y nod yw darparu hyfforddiant yn gynnar ym mis Gorffennaf, yn bennaf ar-lein trwy Zoom. Rydym yn annog ceisiadau o bob cefndir, yn enwedig y rheiny o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Ein nod yw cyflwyno’r rôl fesul cam cyn gynted â phosibl ar ôl hyfforddiant, ond nid yw hyn wedi’i warantu. Unwaith y byddwch wedi’ch neilltuo i gynhyrchiad, byddwch yn cael mentor a fydd yn gweithio’n agos gyda chi ar eich cynhyrchiad cyntaf.

HLl a 6FT From the Spotlight (6FFS) – Sut mae’n gweithio
Bydd 6FFS yn gweithredu fel asiant ar gyfer y rôl HLl Llawrydd/hunangyflogedig gan sicrhau bod pob HLl wedi’i gynnwys yn llawn o dan bolisi yswiriant 6FFS.  Yn ogystal, bydd yr holl gontractau’n cael eu rheoli gan dîm 6FFS a bydd taliadau’n cael eu gwneud drwy 6FFS. Y gyfradd ddyddiol ar gyfer HLl ar hyn o bryd yw £260 y dydd.

Unwaith y bydd yr hyfforddiant wedi’i gwblhau, bydd 6FFS yn gweithio gyda CULT Cymru a phartneriaid i sicrhau contractau ar gynyrchiadau yng Nghymru. Bydd contractau’n cael eu dyrannu i HLl yn dibynnu ar eu hymrwymiadau penodol a’u hargaeledd a gofynion y cynhyrchiad. Mae’r rhan fwyaf o gontractau’n rhan-amser yn amrywio o 1-3 diwrnod yr wythnos. Os oes digon o waith addas ar gael gall WBF weithio ar fwy nag un contract ar y tro.

Bydd HLl hyfforddedig yn cael eu mentora a’u cefnogi’n barhaus ac yn cynnal sesiynau goruchwylio gorfodol rheolaidd gyda’r tîm 6FFS. Yn ogystal, anogir HLl i fynychu grŵp goruchwylio cymheiriaid rheolaidd i adeiladu cymuned o HLl gweithredol sy’n lledaenu arfer gorau ac yn cynnig rhwydwaith o gymorth i’w gilydd.  

Hyfforddiant i fod yn HLl
Bydd yr hyfforddiant sy’n rhad ac am ddim ond yn ddi-dâl yn cael ei ddarparu trwy Zoom ar sail fodiwlaidd sy’n cyfateb i 5-6 diwrnod.  Dyma’r pynciau dan sylw:

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl, Cymru (trwy CULT Cymru)
I-Act Rheoli Iechyd Meddwl
Iechyd Meddwl a’r Gyfraith
Asesiadau Risg Iechyd Meddwl
Gwydnwch Cynaliadwy
Diogelwch Seicolegol
Sgiliau Annog Sylfaenol
Bwlio, Aflonyddu a Gwahaniaethu
Criw Diogelu a Chyfranwyr
Rôl yr Undebau Llafur (sesiwn gyda swyddogion o’r Undebau Creadigol)

Bydd pob Fforwm yn cael mynediad i hyfforddiant/DPP (Datblygiad Proffesiynol Parhaus) ychwanegol am ddim trwy 6 troedfedd o… a CULT Cymru.

Hwylusydd Lles – Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person
Nodwch fod hwn yn Ddisgrifiad Swydd a Manyleb Person cynhwysfawr iawn, rydym yn gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi.
Mae 6Ft From the Spotlight yn datblygu ac yn gweithredu rôl newydd o’r enw yr Hwylusydd Lles.  Mae HLl yn bresenoldeb trydydd parti, hyfforddedig ar leoliad sydd â’r rôl o gefnogi cynhyrchiad i gynnal arferion cyflogaeth gorau, gyrru lefelau perfformiad uchel, dad-ddwysáu sefyllfaoedd heriol a chynghori ar risg iechyd meddwl. Y canlyniad? Cyflwyno cynnwys creadigol rhagorol yn gynaliadwy ac yn foesegol.

Mae CULT Cymru, 6FFS a phartneriaid yn chwilio am unigolion sy’n angerddol am sicrhau newid yn sector sgrin Cymru i sicrhau ei fod yn ddiogel, yn gynhwysol ac yn deg lle mae gweithwyr creadigol yn cael eu grymuso i gyrraedd eu llawn botensial a fydd yn ei dro yn arwain at well recriwtio, cadw staff a chynhyrchiant o fewn y diwydiant. 

Rhaid i bob ymgeisydd fod yn ymrwymedig i ymgymryd â rôl fel Hwylusydd Lles Llawrydd yng Nghymru ar ôl cael ei hyfforddi.

Fe fydd yr Hwylusydd Lles yn:

Bod yn bresenoldeb gweladwy a hawdd ei h/adnabod ar leoliad

 • Yn bresennol ar leoliad yn rheolaidd,  
 • Bydd manylion cyswllt ac oriau yn cael eu cyfleu’n glir i bob gweithiwr

Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw weithiwr sydd:

 • Yn profi bwlio neu aflonyddu
 • Yn profi disgrimineiddio
 • Wedi gweld bwlio, aflonyddu neu disgrimineiddio
 • Yn profi salwch meddwl neu straen  
 • Yn cael anawsterau yn y gwaith neu yn eu bywydau personol
 • Efo unrhyw bryderon am eu lles eu hunain neu les unrhyw weithiwr arall

Cynnig a gweithredu mesurau ataliol er mwyn helpu’r cynhyrchwyr i gyflawni eu dyletswydd gofal   

 • Cynnal asesiadau risg iechyd meddwl a straen yn seiliedig ar y peryglon cynhyrchu penodol.
 • Adnabod criw a chast sydd yn ymdopi gyda chyflyrau.
 • Cynnig arweiniad i’r rheolwr llinell a / neu’r cynhyrchydd wrth gefnogi gweithwyr i ddychwelyd i’r gwaith.

Hyrwyddo lles a chymorth iechyd meddwl. Gall hyn gynnwys:

 • Creu mannau tawel
 • Trefnu digwyddiadau lles
 • Nodi ac argymell cyrsiau hyfforddi
 • Darparu/cyfeirio gwybodaeth, adnoddau ac addysg ynghylch lles, Amrywiaeth a Chynhwysiant Cydraddoldeb, ac iechyd meddwl
 • Cynnig gwrando cefnogol ac anfeirniadol  
 • Cefnogi gweithwyr i ddod o hyd i ffynonellau cymorth ar gyfer y tymor hir

Hyrwyddo gwrth-fwlio ac aflonyddu, gan gynnwys drwy  

 • Nodi anghenion hyfforddi a chyfeirio’r anghenion hyn ymlaen at CULT Cymru a 6tr o’r Sbotolau a chyfeirio at hyfforddiant presennol lle bo’n briodol.
 • Nodi ac ymateb i achosion o fwlio ac aflonyddu gan ddefnyddio sgiliau gwrando, dad-ddwysáu a chyfryngu cefnogol nad ydynt yn feirniadol.  
 • Argymell unigolion i geisio cefnogaeth gan undeb llafur priodol lle nodir achosion o fwlio ac aflonyddu.   
 • Datblygu a gweithredu ymyriadau cynnar mewn achosion o fwlio ac aflonyddu, ar y cyd â’r holl unigolion dan sylw.   
 • Ymyriadau gweithredol i sicrhau diogelwch pob unigolyn gan gynnwys gwrando, cyfeirio, diogelu, cyfryngu rhwng criw a rheolwyr, addasiadau rhesymol.  
 • Nodi achosion bwlio ac aflonyddu a, lle bo’n bosibl, ymyrryd i leihau’r effaith ar y rhai sy’n cyhuddo a sydd wedi’u cyhuddo.

Eirioli dros les gweithwyr. Gall hyn gynnwys: 

 • Mynd ati i sicrhau y glynir wrth bolisïau a gweithdrefnau cynhyrchu.
 • Defnyddio monitro a gwerthuso i sicrhau bod y cynhyrchiad yn bodloni ystod o bolisïau safonol y diwydiant h.y. safonau fframwaith Gwrth-fwlio ac Aflonyddu’r BFI, Ymgyrch Urddas yn y Gwaith Bectu, canllaw i aelodau Prospect ar aflonyddu, Canllawiau Bwlio ac Aflonyddu aelodau Equity.    
 • Cynnig cymorth ac arweiniad i reolwyr wrth weithredu polisïau a gweithdrefnau’n briodol.  
 • Cynnig cymorth ac arweiniad i reolwyr mewn amserlennu cyfeillgar i les.
 • Sicrhau bod pob parti, yn achos anghytundebau, yn cael cymorth, cyngor a chynrychiolaeth briodol.  
 • Sicrhau bod hawliau pob gweithiwr, gan gynnwys cyhuddwyr a chyhuddiadau, yn cael eu parchu.  
 • Gweithio gyda rheolwyr llinell a chynhyrchwyr i wneud addasiadau rhesymol lle bo angen.  
 • Argymell bod unigolion yn ceisio cefnogaeth yr undeb llafur priodol lle nodir tor-dyletswydd ar hawliau gweithwyr

Rheoli Iechyd Meddwl a Diogelwch  

 • Ymateb i achosion o argyfwng iechyd meddwl.
 • Cynnig cymorth cychwynnol a gweithio gyda’r unigolyn i ddod o hyd i ffynonellau cymorth tymor hwy.
 • Cynnig cymorth i wylwyr a thystion.  
 • Ymgysylltu â Chymorthwyr Cyntaf Iechyd Meddwl a chynnig cymorth iddynt  

Diogelu oedolion. Mae hyn yn cynnwys cast a chriw, cyfranwyr, neu unrhyw berson arall sy’n gysylltiedig â chynhyrchu

 • Nodi unigolion a allai fod mewn perygl ac sydd angen eu diogelu.  
 • Gweithio gyda’r unigolyn, a lle bo’n briodol gwarcheidwad, i nodi eu hanghenion a sicrhau eu diogelwch a’u lles.  
 • Sicrhau bod digwyddiadau diogelu yn cael eu hadrodd yn unol â’r Polisïau a Gweithdrefnau perthnasol.

Cadw cofnodion

 • Cynnal dyddiadur ar-lein cynhwysfawr a chyfrinachol o ddigwyddiadau a chamau gweithredu gan ddefnyddio’r templed a ddarperir.
 • Ysgrifennu adroddiadau ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau lefel uchel a allai gynnwys bwlio ac aflonyddu neu ddigwyddiadau iechyd meddwl.
 • Cyfrannu at unrhyw adroddiadau ysgrifenedig ar ôl y prosiect, gwerthusiadau a dadfeiliad.

Goruchwyliaeth ac Arweiniad

 • Cadw mewn cyswllt rheolaidd (lleiaf wythnosol) a thryloyw gyda goruchwyliwr/tîm wrth gefn 6FT From.
 • Mynychu grŵp goruchwylio cymheiriaid misol i drafod dulliau gweithredu, cyfuno doethineb ar y cyd a chael cymorth yn ôl yr angen. 
 • Mynychu’r holl flociau hyfforddi datblygiad proffesiynol parhaus ar adegau sy’n gyfleus i’r ddwy ochr.   

Cyffredinol

 • Glynu at bolisi amrywiaeth a chynhwysiant 6FT from the Spotlight a chynnal gwerthoedd y cwmni bob amser
 • Byddwch yn llysgennad ar gyfer 6FT From the Spotlight a CULT Cymru ac ymddwyn yn broffesiynol bob amser
 • Cynnal perthynas gynnes a gyfeillgar gyda chydweithwyr, cleientiaid a phartneriaid  

Manyleb y Person – Gofynion Sylfaenol

 • Ymgymryd â rhaglen hyfforddi orfodol WBF 6FT From the Spotlight.
 • Empathig ac yn awyddus i gefnogi pobl yn rhagweithiol.
 • Profiad amlwg o reoli pobl/goruchwylio neu gyfrifoldeb dros eraill o fewn tîm yn y diwydiant ffilm a theledu neu sector cysylltiedig.
 • Y gallu i ennill parch ac ymddiriedaeth ymhlith amrywiaeth o grwpiau a chynnal perthnasoedd gwaith effeithiol, cynnes a cholegol gyda chydweithwyr, cleientiaid a rhanddeiliaid.
 • Sgiliau cyfathrebu a chyfryngu ardderchog a’r gallu i ddelio ag ystod eang o unigolion a sefydliadau o fewn y diwydiant ffilm a theledu neu sector cysylltiedig.
 • Sgiliau diplomyddiaeth rhagorol, yn sensitif i ystod eang o gyd-destunau ac yn gallu ymateb gyda deallusrwydd emosiynol.
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda’r gallu i gysylltu’n effeithiol â chydweithwyr, cleientiaid, partneriaid a darparwyr gwasanaethau.
 • Sgiliau trefnu rhagorol a’r gallu i drefnu amser yn effeithiol.
 • Y gallu i flaenoriaethu ystod o dasgau a chyfathrebu hyn yn effeithiol.
 • Y gallu i weithio’n annibynnol ac yn golegol gyda’ch 6FT Gan y Goruchwylydd Sbotolau a’r tîm wrth gefn.
 • Deall a sensitif i gymhlethdodau’r sector ffilm a theledu neu ddiwydiant cysylltiedig.
 • Dealltwriaeth ac ymrwymiad i hybu Iechyd Meddwl da a (bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu).
 • Ymrwymiad amlwg i egwyddorion amrywiaeth a chynhwysiant a sut i’w cymhwyso’n ymarferol yn yr amgylchedd gwaith.
 • Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus.
 • Defnyddiwr medrus o feddalwedd TG e.e. Microsoft Office – Word ac yn ddelfrydol yn Excel a Google Drive ac ati (gellir darparu hyfforddiant mewn pecynnau penodol lle bo angen).
 • Defnyddiwr medrus o feddalwedd TG e.e. Microsoft Office – Word ac yn ddelfrydol yn Excel a Google Drive ac ati (gellir darparu hyfforddiant mewn pecynnau penodol lle bo angen).

Cofion cynnes,

Ar ran tîmau CULT Cymru a 6ft from the Spotlight:

Siân Gale                                                                Michelle White

Rheolwr Sgiliau a Datblygu                                    Cyd-gyfarwyddwr

CULT Cymru/bectu                                                 6ft from the Spotlight