Cyfeirlyfr

Gwybodaeth am gefnogaeth a/neu sefydliadau cyllid gan gynnwys nifer o’n partneriaid.

Undebau

AsiantaethLinc / LogoDisgrifiadCyswllt
Bectu -Yr Undeb ar gyfer Uchelgais GreadigolBectu yw'r undeb annibynnol ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y cyfryngau, y celfyddydau ac adloniant.
Mae'r manteision yn cynnwys cymorth cyflogaeth, cymorth datblygiad proffesiynol ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus cymorthdaledig.
029 2066 6557
cdonovan@bectu.org.uk
EquityEquity yw'r undeb lafur sy'n cynrychioli perfformwyr proffesiynol a gweithwyr creadigol eraill ar draws y sbectrwm o'r byd adloniant, creadigol a diwydiannau diwylliannol. Mae aelodaeth yn cynnwys mynediad am ddim i'r gronfa ddata talentau creadigol, Oriel. info@cardiff-equity.org.uk
029 2039 7971

equity.org.uk
MU - Undeb y CerddorionUndeb y Cerddorion yw'r undeb sy'n cynrychioli cerddorion yn gweithio ym mhob sector o'r byd cerddorol. Mae'r MU yn cynnig ystod eang o wasanaethau ar gyfer cerddorion o bob oed a genre. cardiff@themu.org
029 2045 6585

musiciansunion.org.uk

WGGB - Undeb yr Ysgrifenwyr.Mae Undeb yr Ysgrifenwyr yn cefnogi ysgrifenwyr teledu, ffilm, radio, theatr, llyfrau a gemau cyfrifiadurol. Mae aelodau yn cael cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim yn ogystal â bwletinau gwybodaeth wythnosol, a chylchgrawn chwarterol a digwyddiadau.erik@writersguild.org.uk
020 7833 0777

writersguild.org.uk/information-for-welsh-language-writers/
NUJ Training Cymru
Mae Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr yn gweithio i wella tâl ac amodau gwaith newyddiadurwyr yn ogystal ag amddiffyn a hyrwyddo rhyddid cyfryngau, proffesiynoldeb a safonau moesol. Mae’r NUJ yn rhedeg ystod eang o gyrsiau ar gyfer newyddiadurwyr yn yr oes ddigidol.nujtrainingwales.org
trainingwales1@nuj.org.uk
Wales TUC CymruMae TUC Cymru yn cynrychioli 50 undeb sydd yn cynrychioli hanner miliwn o aelodau. Mae TUC Cymru yn ymgyrchu dros amodau teg mewn gwaith, gartref a thramor. Mae adran Addysg TUC Cymru yn cynnig hyfforddiant achrededig o safon uchel drwy rwydwaith o golegau lleol sydd am ddim i aelodau undeb.www.tuc.org.uk/cy/
wtuc@tuc.org.uk
029 2034 7010

Diwydiant

AsiantaethLinc / LogoDisgrifiadCyswllt
CULT CymruCULT Cymru - "siop un stop" ar gyfer hyfforddi i bobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.e-bost : siwan@bectu.org.uk
Am CymruY nod yw cynnig llwyfan sydd yn adlewyrchu creadigrwydd amrywiol a chynhwysol Cymru gyfoes, a chreu cynulleidfa i fwynhau ei diwylliantamam.cymru
BAFTA CymruMae BAFTA Cymru yn hyrwyddo rhagoriaeth yn y cyfryngau drwy wobrau, dosbarthiadau meistri, digwyddiadau a dangosiadau. Ceir tâl aelodaeth blynyddol.EmmaP@bafta.org
Caerdydd CreadigolRhwydwaith sy'n cysylltu pobl sy'n gweithio mewn unrhyw sefydliad, busnes neu swydd greadigol yn ardal Caerdydd.creativecardiff@cardiff.ac.uk
029 2087 6188
Celfyddydau Rhyngwladol CymruYn cefnogi, hyrwyddo a datblygu ymarfer proffesiynol ar draws y celfyddydau, ac yn cefnogi cyfleoedd rhyngwladol drwy raglenni a chynlluniau ariannu.info@wai.org.uk
Cerddoriaeth Cymunedol CymruMae Cerddoriaeth Gymunedol Cymru yn cynnig hyfforddiant yn y diwydiant cerddoriaeth a Datblygiad Proffesiynol gyda phwyslais gymunedol.admin@communitymusicwales.org.uk

Creu CymruCreu Cymru yw’r asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru. creucymru.com/cy/

01970 822 222
Cymdeithas Teledu BrenhinolErs dros 80 mlynedd, mae’r Gymdeithas Deledu Brenhinol yn darparu llwyfan i ddadlau am ddyfodol teledu. Mae eu darlithoedd, digwyddiadau a chyhoeddiadau yn cyfrannu'n sylweddol at godi safonau a datblygu arferion.hywel@aim.uk.com


Cymru GreadigolAsiantaeth newydd a sefydlwyd o fewn Llywodraeth Cymru yw Cymru Greadigol. Ei chenhadaeth yw ysgogi twf ar draws y diwydiannau creadigol, gan adeiladu ar lwyddiannau presennol a datblygu doniau a sgiliau newydd.cymru-greadigol

cymrugreadigol@llyw.cymru
Cyngor Celfyddydau CymruCyngor Celfyddydau Cymru yw’r corff datblygu a chyllido cenedlaethol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru. Mae amryw o gyllidau hyfforddi a prosiect ar gael i rai sydd yn gweithio’n llawrydd. I danysgrifio i'r Cylchlythyr cliciwch yma.gwybodaeth@celf.cymru
0845 8734 900
Cyngor Llyfrau CymruYn darparu grantiau a gwasanaethau arbenigol er mwyn cefnogi cynhyrchu a chyhoeddi llyfrau yng Nghymru. cllc.org.uk
Ffilm Cymru WalesMae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi talent (cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac awduron) newydd a phrofiadol yn y diwydiant ffilm drwy gynnig cyllid datblygu, cyngor a gwybodaeth.enquiries@ffilmcymruwales.com
029 2076 6931
Gogledd Creadigolllais i'r diwydiannau creadigol digidolhttp://gogleddcreadigol.cymru/
Llenyddiaeth CymruYn cynnig mentora, ysgoloriaethau, gwybodaeth, a cyngor ac asesiadau annibynnol o lawysgrifau ar gyfer awduron.Ffôn: 029 2047 2266

Ebost: post@llenyddiaethcymru.org
NFTS CymruMae'r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol yn sefydliad ôl-raddedig annibynnol sy'n darparu hyfforddiant ymarferol, arbenigol y tu ôl i'r camera i dros 700 o fyfyrwyr y flwyddyn.nfts.co.uk
PystGwasanaeth dosbarthu a hyrwyddo i labeli ac artistiaid Cymrupyst.cymru/
Screen Alliance WalesSAW yw’r porth rhwng y diwydiant Teledu a Ffilm a’i weithlu. Mae’n tyfu ac yn hybu talent, criw a gwasanaethau’r diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru.screenalliancewales.com
Screen SkillsYn buddsoddi mewn y sgiliau sy'n sbarduno llwyddiant ffilm, teledu, VFX, animeiddio a gemau y Deyrnas Gyfunol.info@screenskills.com
Tel: +44 (0)20 7713 9800
Sgil CymruMae Sgil Cymru yn weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau sy'n hyfforddi gweithwyr proffesiynol y cyfryngau. Mae Sgil Cymru wedi hyfforddi dros 100 o brentisiaid drwy weithio gyda chwmnïau ar draws de Cymrusgilcymru.com
Sgiliau Creadigol a DiwylliannolYn cefnogi sector diwylliannol y Deyrnas Gyfunol drwy lunio arfer gorau o ran sgiliau, addysg a chyflogaeth.ccskills.org.uk

Tel: 07725 134 092
Sgrîn CymruSgrin Cymru yw’r gwasanaeth darganfod lleoliadau ac hefyd yn cynnig gwasanaeth cofrestru criw arlein yn rhad ac am ddim.Gogledd Cymru:
Arwyn.Williams31@gov.wales

De Cymru:
Penny.Skuse@gov.wales


Trac Cymrutrac yw sefydliad Datblygu Traddodiadau Gwerin Cymru, yn ffocysu ar ddathlu traddodiadau cerdd a dawns Cymru.trac@trac-cymru.org
Tŷ NewyddTy Newydd yw Canolfan Awduron Cymru ac ers 1990 y mae wedi denu awduron o bob rhan o’r byd fel tiwtoriaid ac aelodau o gyrsiau.tynewydd@llenyddiaethcymru.org
Ymddiriedolaeth Ddarlledu GymreigMae’r Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig yn darparu cefnogaeth ariannol i unigolion sydd yn dymuno gwella’u sgiliau mewn teledu, ffilm, radio a’r cyfryngau newydd. post@ymddiried.cymru

Arall

AsiantaethLinc / LogoDisgrifiadCyswllt
British CouncilY British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Maent ar lawr gwlad mewn chwe chyfandir a thros 100 o wledydd, gan ddod â chyfle rhyngwladol i fywyd, bob dydd.wales.britishcouncil.org

twitter
Busnes CymruGwasanaeth cefnogol Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau, gan gynnwys cyngor, mentora a gweithdai.03000 603000
Coleg Caerdydd a'r FroYn cynnig cefnogaeth a chyfleusterau rhagorol er mwyn eich paratoi'n llawn ar gyfer eich dyfodol.
cavc.ac.uk/cy/
Gyrfaoedd CymruYn darparu gwybodaeth, cyngor a chanllaw gyrfaoedd dwyieithog, diduedd i bobl o bob oed yn rhad ac am ddim.post@careerswales.com
0800 028 4844
ReActMae'r Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct) yn rhaglen ar gyfer hyfforddiant a ddarperir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i bobl sy'n byw yng Nghymru ac sy'n wynebu'r posibilrwydd o golli'u swyddi. Cysylltwch â Siân Gale am fwy o wybodaeth.
sian@bectu.org.uk
Y Brifysgol AgoredMae’r Brifysgol Agored yn Nghymru yn darparu cyfloedd dysgu drwy addysgu agored ac o bellter. Mae gwefan y Brifysgol Agored Openlearn yn darparu mynediad am ddim i amrywiaeth o ddefnydd arlein addysgol a ddyfynnir o gyrsiau y Brifysgol Agored. wales@open.ac.uk
029 2047 1170