Hyfforddiant

Yn seiliedig ar ein holiadur dysgu mae CULT Cymru yn trefnu amrywiaeth o weithdai a digwyddiadau ledled Cymru. Os yw cyllid yn rhwystr i fynychu, ebostiwch sian@bectu.org.uk

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd

Dyddiad TeitlGwybodaethLleoliad ac Archebu
18.11.21 @19:00 - 20:00Cafe CULT Cymru – Deall SeicosisMae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at unrhyw un sy'n gweithio yn y sector creadigol yng Nghymru sydd am ddeall beth yw seicosis a pha gymorth sydd ar gael i'r rhai sy'n byw gyda'r cyflwr. Digwyddiad ar lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
29.11.21 @19.30 - 20.30 Cylwlyniad i'r Hwylusydd Lles Rydym yn chwilio am unigolion i hyfforddi fel Hwyluswyr Lles, sy'n angerddol am iechyd meddwl a lles a sydd am greu amgylcheddau gwaith mwy cyfartal a chadarnhaol. Dewch i'r sesiwn awr yma i glwyed mwy! Digwyddiadn ar lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
05.01.22 - 07.01.22 Cymorth Cyntaf - 3 diwrnod Mae'r cwrs hwn yn darparu'r set gynhwysfawr o sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddod yn swyddog cymorth cyntaf hyderus yn y gwaith, gan roi'r gallu a'r wybodaeth i chi ddelio ag argyfyngau cymorth cyntaf.Canolfan Mileniwm Cymru
6b Bute Place, Caerdydd,
CF10 5AL

** Yn llawn**
13.01.22 @09:30 - 16:30red-cross-158454_1280Cymorth Cyntaf- Ar frys (1 diwrnod)Mae’r cwrs yn addas ar gyfer gweithleoedd risg isel neu ar gyfer bod yn gefnogaeth i rai sydd â’r tystysgrif cymorth cyntaf yn y gweithle llawn.Theatr y Sherman
Senghennydd Rd
Caerdydd, CF24 4YE
Mwy o wybodaeth ac archebu
14.0.1.22 @09:30 - 16:30 red-cross-158454_1280Cymorth Cyntaf- Ar frys (1 diwrnod)Mae’r cwrs yn addas ar gyfer gweithleoedd risg isel neu ar gyfer bod yn gefnogaeth i rai sydd â’r tystysgrif cymorth cyntaf yn y gweithle llawn.Theatr y Sherman
Senghennydd Rd
Caerdydd, CF24 4YE

Mwy o wybodaeth ac archebu
17.01.22 @09:00 -17:30trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.Digwyddiad ar lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
02.02.22 - 04.02.22 @09:30 - 16:30 Cymorth Cyntaf - 3 diwrnod Mae'r cwrs hwn yn darparu'r set gynhwysfawr o sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddod yn swyddog cymorth cyntaf hyderus yn y gwaith, gan roi'r gallu a'r wybodaeth i chi ddelio ag argyfyngau cymorth cyntaf.Theatr y Sherman
Senghennydd Rd
Caerdydd, CF24 4YE

Mwy o wybodaeth ac archebu
14.03.22@09;00 - 17:30 trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.Digwyddiad ar lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
Trefnu Actifiaeth, Lobio ac YmgyrchuNod y sesiwn hon yw cefnogi cyfranogwyr (yn arbennig aelodau undeb) yn eu trefnu, eiriolaeth neu actifiaeth eu hunain, ac mae'n agored i drefnwyr sefydledig a darpar drefnwyr, yn ogystal â'r rhai sy'n chwilfrydig i ddysgu mwy. I ddod yn fuan!
Sesiwn Gweithleoedd GwyrddBydd y sesiwn hon yn archwilio sut y gall undebau gefnogi aelodau yn y sector creadigol i adeiladu ymgyrchoedd a chymryd camau ymarferol i wella cynaliadwyedd yn y gweithle. Mae'n gyfle i drafod y materion cynaliadwyedd allweddol yn y sector, rhannu arfer gorau a syniadau ar gyfer goresgyn rhwystrau i weithredu. I ddod yn fuan!
CYRSIAU SYDD WEDI BODCysylltwch â ni er mwyn trafod cynnal y cyrsiau yma eto.
Adnoddau digidol chwim am ddimMae'r gweithdy ymarferol hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i adnoddau digidol dibynnol, rhad ac am ddim ar gyfer hwyluso'ch llif gwaith, gan gynnwys hyrwyddo, cyfryngau cymdeithasol a chyllid.
Cwrs Gorbryder - Hanner Dydd Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhywun sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol sydd unnai yn byw gyda or bryder neu sydd eisiau deall mwy am y cyflwr i helpu eraill. Mae'n bwysig nad yw'r cwrs yn orfodol a bod cyfranogwyr yn dewis dod ar y cwrs o'i wirfodd eu hun.
Ymwybyddiaeth Awtistiaeth i bobl GreadigolDysgwch werth a manteision yr arddulliau meddwl sy'n gysylltiedig ag awtistiaeth.
Niwroamrwyiaeth i bobl GreadigolBydd y sesiwn ymwybyddiaeth hon yn galluogi pobl yn y sector creadigol i gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o niwroamrywiaeth.
Trefnu Saethu Tramor Bydd y cwrs hwn yn trafod yr holl ofynion ychwanegol ar gyfer ffilmio dramor
Cafe CULT Cymru - Pobl ifanc a Iechyd MeddwlBydd y sesiwn hon yn gyfle i glywed mwy am y gwaith sy'n cael ei wneud yn y maes hwn, a sut y gellir cael gafael ar gymorth. Bydd sesiwn holi ac ateb ar ôl cyflwyniadau gan y panelwyr.
Sesiwn Holi ac Ateb - Cynllun Mentora i'r Sgrin Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad holi ac ateb lle gallwch gael rhagor o wybodaeth am rownd nesaf ein rhaglen fentora gyffrous, a ariennir gan CULT Cymru a Screen Skills.
trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - (1 diwrnod)Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.
Bwrdd Crwn - Hwylusydd Lles Cymru Sesiwn ar-lein i ddarganfod ac i drafod rôl Hwylusydd Lles ar gynyrchiadau ffilm a theledu yng Nghymru. Yn addas i ddarlledwyr a phenaethiaid cwmnïau teledu a ffilm yng Nghymru; pennaeth adrannau; uwch gynhyrchwyr a chynhyrchwyr, cyfarwyddwyr.
Cyllid ar gyfer gweithwyr llawryddCytundebau, anfonebu a threth sydd dan sylw David Thomas.
Rheoli Cynhyrchiad i'r SgrînMae'r cwrs hwn yn trafod gofynion a chyfrifoldebau Rheolwyr Cynhyrchu sy'n gweithio ar Gynhyrchiad heb Sgript (Sgrîn)
Cafe CULT - Iechyd Meddwl Mae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at unrhywun sy'n gweithio mewn theatr, digwyddiadau byw a'r celfyddau sydd am deall mwy am y cymorth sydd ar gael ar draws y sector. Bydd cyfle i glywed gan y sefydliadau Applause for Thought, Playing Sane a Music Mind Matters.
Cymorth Cyntaf Iechyd MeddwlDealltwriaeth iechyd meddwl ac help i unigolion o fewn y diwydiannau creadigol i adnabod arwyddion a symptomau rhywun gyda anhwylderau iechyd meddwl.
Diogelu Oedolion mewn PeryglCwrs achrededig sy'n cwmpasu dealltwriaeth sylfaenol
o ddeddfwriaeth diogelu oedolion.
Covid 19: Rheoli Risg + GoruwchwylioDarperir tystysgrif wedi cwblhad y prawf ar-lein.
Clinig CV ar gyfer SgrinDarparu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o'r hyn sy'n gwneud CV effeithiol ar gyfer teledu a ffilm.
Cychwyn... Symud 'mlaen yn Nheledu 2Profiadau pobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol a'u taith i ddiwydiant Teledu, Ffilm a Radio
O'r Llwyfan i'r SgrinSut i drosglwyddo sgiliau o ddigwyddiadau theatr, celfyddydau a byw i'r diwydiant sgrin.
Diogelwch Covid i Theatrau a DigwyddiadauDiweddarwch eich canllawiau risg
Datblygu Diogelwch Seicolegol mewn TimauMae'r sesiwn hon yn cefnogi rheolwyr a goruchwylwyr i ddeall & apply the foundations of Psychological Safety (PS); Lefelau uchel o ymddiriedaeth; cyfathrebu tryloyw; cenhadaeth a rennir. Ceir tystiolaeth o PS i gynorthwyo timau cynhyrchiol, creadigol ac arloesol iawn – mae'r sesiwn hon yn dangos i reolwyr/goruchwylwyr sut y gellir cyflawni hyn.
Dechrau'n LlawryddCynllunio a chynnal busnes eich hun. I'r rhai sydd wedi eu cyflogi ond yn meddwl mynd yn llawrydd.
Creu Straeon Digidol Darparu sgiliau angenrheidiol i alluogi gweithwyr llawrydd i greu straeon digidol er mwyn ehangu eu gwaith creadigol eu hunain ac ymgysylltu â chymunedau.
Rheoli Cyllid Llawrydd Rheoli Cyllid Llawrydd yn ystod cyfnod ansicr: sut i osod cyllidebau, cadw cofnodion a rheoli llif eich arian
Cyllid ar gyfer gweithwyr llawryddCytundebau, anfonebu a threth sydd dan sylw David Thomas.
Creu Straeon DigidolYsgrifennu sgriptiau a golygu sain er mwyn creu stori digidol.Cyfarfod Zoom

Gwybodaeth bellach
Cydraddoldeb Anabledd ar waithMae yna nifer o rwystrau yn ein cymdeithas sy'n eithrio pobl anabl/byddar.
Sut mae sylwi ar a chael gwared â'r rhwystrau yma yn eich arferion gwaith?
Ail Feddwl Straen Mae'r sesiwn hon ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru sy'n teimlo eu bod yn cael eu effeithio'n negyddol gan lefelau eu straen. Mae ar gyfer unrhyw un a hoffai fynd i'r afael â'u perthynas â straen ac archwilio safiad a meddylfryd cadarnhaol gan ganiatáu ar gyfer mwy o berfformiad yn y gweithle a gwell ansawdd bywyd.
Ymwybyddiaeth Dyslecsia i Bobl Greadigol Dysgwch fanteision cael ymennydd dyslecsig ac addasiadau y gellir eu rhoi ar waith i gefnogi pobl â dyslecsia
Creu gwefan WordpressBydd y gweithdy yma yn eich arwain chi cam wrth gam drwy’r broses o greu gwefan gan ddefnyddio meddalwedd Wordpress.
Sgiliau Rhwydweithio ar gyfer Gweithwyr LlawryddSut i baratoi ar gyfer cyfarfod â chleientiaid posibl
Awydd Cyhoeddi
Llyfr yn y Gymraeg?
Dewch i ddarganfod pa fath o lyfrau Cymraeg mae cyhoeddwr
yng Nghymru eisiau ar hyn o bryd a sut i fynd ati i weithio gyda nhw.
Cyfarfod Zoom
Gwybodaeth bellach
Sesiwn Ymwybyddiaeth NiwroamrywiaethBydd y sesiwn fer hon yn rhoi cyflwyniad i bobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol i'r pwnc niwroamrywiaeth, gan ddefnyddio gwybodaeth gyfoes ac enghreifftiau go iawn. Cyfarfod Zoom

Gwybodaeth bellach
Ysgrifennu Caneuon: Crefft a YsbrydoliaethGweithdy hamddenol a rhyngweithiol iawn. Yn ystod y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o ymarferion i danio’r broses greadigol
Lawnsio Podlediad mewn diwrnodBydd y gweithdy undydd yma yn mynd â chi gam wrth gam trwy hanfodion creu podlediad, o gynllunio a recordio i olygu a rhannu, gan ddefnyddio ap yn unig.
Cychwyn... Symud 'mlaen yn NheleduCyfle i glywed am gyfleoedd sydd ar y gweill, ble mae'r bylchau sgiliau o fewn
y diwydiant a chyngor ar sut i ddechrau eich gyrfa.
Hawlfraint CerddoriaethSesiwn gan John Morris, Uwch Relowr Datblygu Aelodaeth PRS
Goresgyn Gorlwytho Y seicolegydd Michell White sy'n rhannu ystod o dechnegau y gellir eu mabwysiadu i'ch bywyd beunyddiol, er mwyn eich cefnogi i adennill egni, ffocws a chreadigrwydd.
Sut i gyhoeddi eich llyfr eich hunanDatblygwch strategaeth hunan-gyhoeddi wedi'i llywio gan ddealltwriaeth o'r risgiau a chyfleoedd.
Creu prosiectau Celfyddydol CymunedolBydd y gweithdy 2 ran yma yn eich helpu chi ddeall y cyfleoedd a’r sialensiau sy’n gysylltiedig â gweithio ar brosiectau creadigol celfyddydol o fewn y gymuned, yn ogystal ag archwilio posibiliadau ymarferol eich syniadau chi.
Meddwlgarwch i bobl GreadigolBeth yw Meddwlgarwch a sut y gall gefnogi pobl greadigol yn y cyfnod anodd hwn? Dysgwch...
Gwisg/Colur - Effaith CovidCyfle i rannu pryderon a phrofiadau a manteisio ar awgrymiadau gan weithwyr proffesiynol megis Tracey Ewen Powell, sydd er gwaetha’u profiad helaeth yn ei chael hi'n heriol delio â'r norm newydd.
Gweithdy Cyllidebu eich Prosiect

Mae'r sesiwn 3 awr hon yn gydymaith i weithdy ' Ariannu eich Prosiect ' llwyddiannus Laura Drane. Mae ar gyfer unrhywun sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau a hyder o ran cyllidebu.
Gweithdy Ariannu eich prosiect mewn dwy sesiwn. Rhaid eich bod ar gael ar gyfer y ddwy sesiwn.

Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi.
Ydych chi'n Gêm? Yn ystod y sesiwn panel yma, byddwch yn clywed gan arbenigwyr o Gymru a’r DU sy’n gweithio ar yr ochr Datblygu a Chynllunio Gemau, Storïo, Lleisio, a Chynllunio Sain a Cherddoriaeth. Bydd cyfle i holi cwestiynau yn ystod y sesiwn.
Ffocysu eich CyfeiriadBydd cyfranogwyr yn deall sut y gall adnabod set o werthoedd personol iawn greu sgaffald ar gyfer ymddygiadau gwerthfawr, penderfyniadau cymhleth, cydlyniad a chyfeiriad bywyd.
Gweithdy cyfweliadau ar gyfer rolau tu-ôl-i'r-llen yn TheatrRydych wedi cael cynnig cyfweliad ar gyfer eich swydd ddelfrydol. Beth allwch chi ei wneud er mwyn sicrhau y byddwch yn llwyddiannus? Ymunwch ag Antonia Collins wrth iddi eich tywys chi drwy'r broses cyfweliad am swydd gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol.
trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - (1 diwrnod)Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.
Gweithdy Hunan Dapio Popeth chi angen gwybod am sut i greu hunan-dâp effeithiol. Bydd y gweithdy'n cael ei arwain gan y Cyfarfwyddwr/Cynhyrchydd Eryl Philips a chyn-Bennaeth Actio Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Dave Bond.
Gweithdy CV ar gyfer rolau tu-ôl-i'r-llen yn theatrA oes angen atgyfnerthu eich CV, neu ddim yn gwybod sut i ddechrau arni? Ymunwch ag Antonia Collins, a gadewch iddi eich cymryd cam-wrth-gam i greu'r CV cywir i chi.
Golygu Sain gyda Audacity.Yn dilyn ymateb gwych i'n gweithdy Podlediad, mae'r gweithdy yma ar gyfer dechreuwyr sydd eisiau dysgu hanfodion golygu sain ar gyfer podlediadau.
Cydnerthedd CreadigolA ydych yn dymuno datblygu mwy o gadernid i'ch cefnogi eich hun yn eich gwaith a'ch bywyd personol, yn enwedig yn ystod cyfnodau o her? Mae'r sesiwn hon yn canolbwyntio ar ffyrdd o ddatblygu gwydnwch cynaliadwy yn eich bywyd fel y gallwch wella eich creadigrwydd, cynhyrchiant a lles.
Gwybodaeth am gyrsiau Rhad ac Am Ddim!Panel Trafod - Sut mae Coleg Caerdydd a'r Fro a CULT Cymru yn darparu mynediad i gyrsiau Learndirect - gan gynnwys sgiliau sylfaenol, Tech Gwyb a Rheoli Straen - yn rhad ac am ddim.
Sgwennu ar gyfer Gemau FideoMae'r sesiwn yma ar gyfer pobol sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru sydd â diddordeb mewn archwilio gyrfa ysgrifennu ar gyfer Gemau Fideo. Does dim rhaid i chi fod yn ysgrifennwr proffesiynol.
red-cross-158454_1280Cymorth Cyntaf- Ar frys
Mae’r cwrs yn addas ar gyfer gweithleoedd risg isel neu ar gyfer bod yn gefnogaeth i rai sydd â’r tystysgrif cymorth cyntaf yn y gweithle llawn.
lightsBS7909-(1 Diwrnod) Systemau Trydanol SymlMae'r cwrs hwn wedi'i anelu'n arbennig at griw nad yw'n drydanol a allai fod â chyfrifoldeb am systemau bach a syml, fel arfer o dan 6 kVA fel y'u diffinnir yn BS 7909.
Covid 19: Rheoli Risg + Goruwchwylio (Sgrîn)Mae'r cwrs trylwyr yma ar gyfer unrhywun sydd am ddeall mwy am weithredu, monitro a goruchwylio trefniadau COVID-19 ar gynyrchiadau. Ar gyfer Goruchwylwyr a Marsialiaid Covid (neu'r rhai sydd am hyfforddi ar gyfer y swydd), Penaethiaid Adrannau, Adran Cynhyrchu, Cynhyrchwyr, Actorion ayyb.
lightsBS7909-(3 diwrnod)
Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds (3 diwrnod - Caerdydd)
Mae'r rhaglen hyfforddi achrededig newydd City - Guilds BS7909 (3) yn disodli'r hen Dystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES). Mae'r cwrs wedi cael ei greu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phŵer dros dro, yn enwedig (ond nid yn unig) yn y meysydd darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau a digwyddiadau arddangosfa.
Cwrs sydd wedi bodCyflwyniad i Awtistiaeth yn y gwaithNod y cwrs yw galluogi pobl yn y sector creadigol i gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o ' Niwroamrywiaeth ' a ' Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth ' (ASC).
Cwrs sydd wedi bodHyfforddiant Achrededig Rheoliadau Plant
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybod am y rheoliadau sydd eu hangen i weithio gyda phlant yn y diwydiannau creadigol yn enwedig teledu/Ffilm a Theatr/Celfyddydau
Cwrs sydd wedi bodHyfforddi'r HyfforddwrDysgu sut i rannu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad.
Cwrs sydd wedi bodParatoi ar gyfer Actio Personol a ThreisgarMae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at gynhyrchwyr, Cyfarwyddwyr, technegwyr ac actorion ond mae'n agored i unrhyw un sydd â ddiddordeb creadigol. Bydd dylunwyr gweithredu profiadol yn helpu cyfranogwyr i sefydlu protocolau ar gyfer gweithredu corfforol agos ac arferion gwaith diogel sy'n addas i'ch cynhyrchiad neu i helpu i adeiladu eich gwybodaeth. Mae'n allyrru'r gyfraith sy'n ymwneud ag arfau real a theatraidd (cleddyf ac ati, ac eithrio arfau tanio). Darganfyddwch yr hyn y gallwch ac na allwch ei ddefnyddio yn y theatr a sut i'w hadnabod mewn seminar rhyngweithiol. Llawer o agweddau sy'n berthnasol i deledu, ffilm a digwyddiadau byw hefyd.
Cwrs sydd wedi bodGweithdy Arfau Theatrig gyda RC ANNIEChwalu'r gyfraith sy'n ymwneud ag arfau go iawn a theatraidd (cleddyf ac ati, ac eithrio arfau tanio). Darganfyddwch yr hyn y gallwch ac na allwch ei ddefnyddio yn y theatr a sut i'w hadnabod mewn seminar rhyngweithiol. Llawer o agweddau sy'n berthnasol i deledu, ffilm a digwyddiadau byw hefyd.
Cwrs sydd wedi bodGweithdy Gynnau Llaw gyda RC- AnnieMae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at unrhyw un sydd â ddiddordeb mewn dysgu mwy am ymarferoldeb a'r gyfraith sy'n ymwneud â defnyddio gynnau theatrig, llawer o agweddau sy'n berthnasol i deledu, ffilm a digwyddiadau byw hefyd.
Cwrs sydd wedi bodCyflwyniad i TrelloBydd y sesiwn yn cynnig dulliau modern o weithio, arferion da a awgrymir ar gyfer negeseua megis Mewnflwch Sero a phrofiad ar blatfform cwmwl megis Trello.
Cwrs sydd wedi bodtrip-hazard-98658_1280Sesiwn Holi ac Ateb - Asesiad RisgMae Cynrychiolydd a swyddog addysg Martin Roberts yn cynnal y sesiwn holi ac ateb hwn ar Asesiadau Risg ; camgymeriadau cyffredin a chyngor ar gyfer eu cadw'n berthnasol.
Cwrs sydd wedi bodMeistroli Google DriveBydd mynychwyr yn dysgu sut mae defnyddio Google Drive i weld a golygu dogfennau a ffeiliau o unrhyw ddyfais, unrhywle.
Cyd-weithio'n fyw ar ddogfennau gyda chydweithwyr a lleihau defnydd o atodiadau e-bost
Cwrs sydd wedi bodDosbarth Meistr Cydlynu Mynediad gyda cwmni Theatr Taking Flight.Trafodaeth/gweithdy rhyngweithiol yw hwn a fydd yn edrych ar ffyrdd o wneud cynhyrchiad yn hygyrch. Archwiliad ymarferol o'r hyn sy'n bosib yn awr yn ystod pandemig COVID 19 ac yn y dyfodol pan fyddwn yn dychwelyd i leoliadau.
Cwrs sydd wedi bodCreu Gofod Ymarfer Hygyrch gyda Cwmni Theatr Taking FlightBydd y gweithdy hwn yn darparu lle diogel i archwilio beth allwch chi ei wneud i greu lle cynhwysol a hygyrch ar-lein ac mewn mannau ffisegol, o recriwtio i noson gyntaf a thu hwnt.
Cwrs sydd wedi bodAil feddwl StraenMae'r sesiwn hon ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru sy'n teimlo eu bod yn cael eu heffeithio'n negyddol gan eu lefelau straen. Mae ar gyfer unrhyw un a hoffai fynd i'r afael â'u perthynas â straen ac archwilio safiad a meddylfryd mwy cadarnhaol gan ganiatáu ar gyfer mwy o berfformiad yn y gweithle a gwell ansawdd bywyd.
Cwrs sydd wedi bodSesiwn Holi ac Ateb - ClwstwrOes gennych chi syniad a allai drawsnewid y sector sgrîn a newyddion yng Nghymru?
Mae Clwstwr am ariannu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau sy'n ymdrin â heriau, gan gynnwys: archwilio ffyrdd newydd o adrodd straeon, ymgysylltu â chynulleidfaoedd a marchnadoedd a’u hadeiladu mewn ffyrdd newydd a chreu ffyrdd newydd o weithio er mwyn creu modelau busnes cynaliadwy.
Byddwn yn croesawu Datganiadau o Ddiddordeb tan 9am ddydd Gwener, 1 Mai 2020.
Cwrs sydd wedi bodquestions-1014060_640Annog a Mentora. (Cwrs Gloywi)Darparu datblygiad sgiliau parhaus i ' r rhai sydd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant hyfforddi mentora a/neu gyflwyno hyfforddi a mentora
Cwrs sydd wedi bodidea-1014016_1920Cwrs Rheoli Cynhyrchiad: Drama a Ffilm (3&4) Bydd y cwrs modiwlaidd hwn yn rhoi sylfaen wybodaeth drylwyr i chi o'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i ddod yn rheolwr cynhyrchiad rhagorol ac effeithiol. Gan ddefnyddio seminarau rhyngweithiol, ymarferion ymarferol, gweithdai ac enghreifftiau o'r diwydiant, byddwch yn gorffen gyda sylfaen gref i adeiladu eich gyrfa ymhellach ac yn rhagori arni fel rheolydd cynhyrchiad.
Cwrs sydd wedi bodidea-1014016_1920Gweithdy Pitsio Syniadau - (1 diwrnod)Darganfod sut i gyflwyno eich synidau.
Cwrs sydd wedi bodquestions-1014060_640Annog a Mentora. (Cwrs Gloywi)Darparu datblygiad sgiliau parhaus i ' r rhai sydd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant hyfforddi mentora a/neu gyflwyno hyfforddi a mentora
Cwrs sydd wedi boddoofipiggybankGweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol - (1 diwrnod)Sut i sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd / unig fasnachwr
Cwrs sydd wedi bodSyrjeri Digidol gyda Carl MorrisArchebwch sesiwn un-awr yn syrjeri digidol CULT Cymru gyda Carl Morris
Cwrs sydd wedi bodidea-1014016_1920Gweithdy Cyflwyno Syniadau - (1 diwrnod)Darganfod sut i gyflwyno eich synidau.
Cwrs sydd wedi bodflag-75047_1280Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern - CaerdyddNod y gweithdy hanner diwrnod yw galluogi actorion i archwilio ac ymarfer defnyddio llais Americanaidd i ddatblygu'r acen ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr.
Cwrs sydd wedi bodGweithdy Ariannu eich prosiect

Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi.
Cwrs sydd wedi bodNA7909-(3)
Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds (3 diwrnod - Caerdydd)
Mae'r rhaglen hyfforddi achrededig newydd City - Guilds NA7909 (3) yn disodli'r hen Dystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES). Mae'r cwrs wedi cael ei greu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phŵer dros dro, yn enwedig (ond nid yn unig) yn y meysydd darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau a digwyddiadau arddangosfa.
Cwrs sydd wedi bodvoiceYnganu Safonol RP (hanner diwrnod)I actorion sydd eisiau datblygu acen RP ar gyfer teledu, ffilm a theatr.
Cwrs sydd wedi bodPerfformiad GwychBydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn defnyddio ffyrdd hwyliog a phwerus i edrych ar y credoau sy'n ein cyfyngu neu'n ein rhyddhau tra byddwn ar y llwyfan.
Cwrs sydd wedi bodidea-1014016_1920Movie Magic: CyllidebuNôd y gweithdy ymarferol hwn yw i ddarparu trosolwg o Movie Magic Budgeting ac i ymgymryd ag ymarferion i ddefnyddio'r rhaglen yn effeithiol ar gyfer Dramâu Teledu a Chynhychiadau Ffilm.
Cwrs sydd wedi boddoofipiggybankGweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol - (1 diwrnod)Sut i sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd / unig fasnachwr
Cwrs sydd wedi bodred-cross-303433_640Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng - (1 diwrnod)Dysgwch sut i ddelio ag argyfwng cymorth cyntaf.
Cwrs sydd wedi bodGweithdy Ariannu eich prosiect

Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi.
Cwrs sydd wedi bodquestions-1014060_640Annog a Mentora.Nod y cwrs deuddydd hwn yw galluogi gweithwyr sefydledig yn y sector creadigol sy'n frwdfrydig dros ddysgu a datblygu i annog a chefnogi eu cyd-weithwyr yn effeithiol drwy arferion hyfforddi a mentora. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys gweithdy deuddydd wedi'i ddilyn gan ymarfer annog a mentora
Cwrs sydd wedi bodred-cross-303433_640Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (3 diwrnod)Hyfforddi i fod yn berson Cymorth Cyntaf.
Cwrs sydd wedi bodtwitter-1174824_640Cyfryngau Cymdeithasol - (1 diwrnod)Tyfu'ch presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, LinkedIn)
Cwrs sydd wedi bodclef-145825_640Gweithdy Cylchdro Llais i Gantorion - CaerdyddYdych chi erioed wedi bod awyddus i ddysgu am gylchdro ‘looping’ llais byw?
Fe fydd Tobias Hug, ‘looper’ profiadol, canwr a cappella a beatboxer yn eich gosod ar y trywydd iawn!
Cwrs sydd wedi bodBECTU Dathlu'r Diwydiannau CreadigolOs ydych chi’n gweithio y tu ôl i’r llenni yn y byd teledu, ffilm, theatr neu ddigwyddiadau byw, dyma gyfle i ddysgu am y cymorth sylweddol sydd ar gael gan BECTU.
Cwrs sydd wedi boddoofipiggybankGweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol - (1 diwrnod)Sut i sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd / unig fasnachwr
Cwrs sydd wedi bodquestions-1014060_640Gloywi Sgiliau Annog a Mentora - Caerdydd (2 awr)Cyrsiau gloywi sgiliau parhaus i aelodau sydd wedi mynychu ein cyrsiau Annog a Mentora.
Cwrs sydd wedi bodlightsTystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES) - (2 diwrnod)Ar gyfer trydanwyr neu dechnegwyr goleuo sy'n gweithio mewn Darlledu, Ffilm neu Theatr.
Cwrs sydd wedi bodsign-304041_640Hyfforddiant Diogelwch TânGwybod beth i'w wneud mewn achos o dân.
Cafe CULT Cymru – Iechyd Meddwl a Lles.Byddwn yn siarad â staff o'r Elusen Ffilm a Theledu am eu gwaith a'r cymorth sydd ar gael i weithwyr yn y sector.

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd