Hyfforddiant

Yn seiliedig ar ein holiadur dysgu mae CULT Cymru yn trefnu amrywiaeth o weithdai a digwyddiadau ledled Cymru. Os yw cyllid yn rhwystr i fynychu, ebostiwch sian@bectu.org.uk

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd

Dyddiad TeitlGwybodaethLleoliad ac Archebu
28.06.22
10:00 - 14:00
Cwrs Iechyd Meddwl
i -act yn yr iaith Gymraeg
Nod y cwrs i -act ar gyfer rheolwyr yw cefnogi unrhyw un sydd mewn rôl rheoli neu oruchwyliwr mewn teledu, Ffilm, Theatr a Digwyddiadau Byw i wella lles yn y gweithle a'u helpu i gefnogi gweithwyr a allai brofi problem iechyd meddwl neu les. Digwyddiad arlein

Mwy o wybodaeth ac i archebu
29+30.06.22 - 01.07.22Cymorth Cyntaf - 3 diwrnod Mae'r cwrs hwn yn darparu'r set gynhwysfawr o sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddod yn swyddog cymorth cyntaf hyderus yn y gwaith, gan roi'r gallu a'r wybodaeth i chi ddelio ag argyfyngau cymorth cyntaf.Theatr y Sherman
Senghennydd Rd
Caerdydd, CF24 4YE


Mwy o wybodaeth ac archebu
11.07.22 + 18.07.22

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl - yn yr iaith GymraegDealltwriaeth iechyd meddwl ac help i unigolion o fewn y diwydiannau creadigol i adnabod arwyddion a symptomau rhywun gyda anhwylderau iechyd meddwl.Digwyddiad arlein

Mwy o wybodaeth ac i archebu

CYN BO HIRAil feddwl StraenMae'r sesiwn hon ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru sy'n teimlo eu bod yn cael eu heffeithio'n negyddol gan eu lefelau straen. Mae ar gyfer unrhyw un a hoffai fynd i'r afael â'u perthynas â straen ac archwilio safiad a meddylfryd mwy cadarnhaol gan ganiatáu ar gyfer mwy o berfformiad yn y gweithle a gwell ansawdd bywyd.Digwyddiad arlein
Gofalu am eich Criw a Chyfranwyr Mae'r sesiwn hon ar gyfer gweithwyr Ffilm, Teledu, Theatr a Digwyddiadau Byw sy'n dymuno deall y dulliau ymarferol a moesegol y gallant eu cymryd i ddiogelu eu criw a'u cyfranwyr. Gall y sesiwn hon apelio'n arbennig at weithwyr sy'n dod i gysylltiad â chriw neu gyfranwyr sy'n agored i niwed am eu bod yn gweithio gyda chynnwys sensitif neu themâu trawmatig (h.y. iechyd meddwl, profedigaeth trawma ac ati) Digwyddiad arlein

Datblygu Diogelwch Seicolegol mewn TimauMae'r sesiwn hon yn cefnogi rheolwyr a goruchwylwyr i ddeall ymddiriedaeth; cyfathrebu tryloyw; a'r genhadaeth a rennir er mwyn creu timau cynhyrchiol, creadigol ac arloesol.Digwyddiad arlein

Mwy o wybodaeth ac archebu
Gwytnwch CynaliadwyFfyrdd o ddatblygu gwydnwch cynaliadwy yn eich bywyd fel y gallwch wella eich creadigrwydd, cynhyrchiant a lles.
CYRSIAU SYDD WEDI BODCysylltwch â ni er mwyn trafod cynnal y cyrsiau yma eto.
Mentora i'r Sgrin : Sesiwn Holi ac Ateb.Dewch a'ch cwestiynau am ein cynllun Mentora i'r Sgrin gyda chi'n barod.
red-cross-158454_1280Cymorth Cyntaf- Ar frys (1 diwrnod)Mae’r cwrs yn addas ar gyfer gweithleoedd risg isel neu ar gyfer bod yn gefnogaeth i rai sydd â’r tystysgrif cymorth cyntaf yn y gweithle llawn.Theatr y Sherman
Senghennydd Rd
Caerdydd, CF24 4YE


Mwy o wybodaeth ac archebu
red-cross-158454_1280Cymorth Cyntaf- Ar frys (1 diwrnod)Mae’r cwrs yn addas ar gyfer gweithleoedd risg isel neu ar gyfer bod yn gefnogaeth i rai sydd â’r tystysgrif cymorth cyntaf yn y gweithle llawn.Theatr y Sherman
Senghennydd Rd
Caerdydd, CF24 4YE


Mwy o wybodaeth ac archebu
Strategaethau Ymarferol i fynd i'r afael â Bwlio ac Aflonyddu Mae'r sesiwn hon ar gyfer gweithwyr yn y diwydiant Ffilm a Theledu, Theatr a digwyddiadau byw sy'n rheoli timau neu'n cydweithio ac yn awyddus i ddeall y gyfraith a dulliau arfer gorau o ran bwlio ac aflonyddu. Digwyddiad ar -lein
Cydraddoldeb Anabledd ar waithMae yna nifer o rwystrau yn ein cymdeithas sy'n eithrio pobl anabl/byddar.
Sut mae sylwi ar a chael gwared â'r rhwystrau yma yn eich arferion gwaith?
trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.Digwyddiad ar lein
Niwroamrwyiaeth i bobl GreadigolBydd y sesiwn ymwybyddiaeth hon yn galluogi pobl yn y sector creadigol i gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o niwroamrywiaeth.Digwyddiad arlein

Cymorth Cyntaf - 3 diwrnod Mae'r cwrs hwn yn darparu'r set gynhwysfawr o sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddod yn swyddog cymorth cyntaf hyderus yn y gwaith, gan roi'r gallu a'r wybodaeth i chi ddelio ag argyfyngau cymorth cyntaf.
Creu gwefan WordpressBydd y gweithdy yma yn eich arwain chi cam wrth gam drwy’r broses o greu gwefan gan ddefnyddio meddalwedd Wordpress. Digwyddiad arlein
Cyflwyniad i Ymarfer Creadigol sy'n Ymwybodol o Hil Dysgwch beth mae'n ei olygu i fod yn gynhwysol o ran hil a sut i beidio â bod yn ofnus, yn bryderus neu dramgwyddo wrth drafod hil neu wahanol fathau o hiliaeth
Cyflwyniad i Awtistiaeth yn y gwaithNod y cwrs yw galluogi pobl yn y sector creadigol i gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o ' Niwroamrywiaeth ' a ' Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth ' (ASC).Digwyddiad arlein
Asesiadau Risg Iechyd Meddwl Mae'r sesiwn hon yn rhoi trosolwg cynhwysfawr i gyfranogwyr o asesiadau risg straen ac iechyd meddwl a chanllaw ymarferol manwl er mwyn creu asesiadau risg iechyd meddwl i gynhyrchiad neu ddigwyddiad. Digwyddiad arlein

Mwy o wybodaeth ac archebu
Asesiadau Risg Iechyd Meddwl Mae'r sesiwn hon yn rhoi trosolwg cynhwysfawr i gyfranogwyr o asesiadau risg straen ac iechyd meddwl a chanllaw ymarferol manwl er mwyn creu asesiadau risg iechyd meddwl i gynhyrchiad neu ddigwyddiad. Digwyddiad arlein
Rhwydweithio a'r Cyfryngau Cymdeithasol Paratoi ar gyfer digwyddiadau ar ôl y cyfyngiadau symud. Sut i wella eich presenoldeb a phroffiliau arlein.
Cyllid ar gyfer gweithwyr llawryddCytundebau, anfonebu a threth sydd dan sylw David Thomas.
Cyflwyniad i'r Hwylusydd Lles Rydym yn chwilio am unigolion i hyfforddi fel Hwyluswyr Lles, sy'n angerddol am iechyd meddwl a lles a sydd am greu amgylcheddau gwaith mwy cyfartal a chadarnhaol. Dewch i'r sesiwn awr yma i glwyed mwy!
Cafe CULT Cymru – Deall SeicosisMae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at unrhyw un sy'n gweithio yn y sector creadigol yng Nghymru sydd am ddeall beth yw seicosis a pha gymorth sydd ar gael i'r rhai sy'n byw gyda'r cyflwr. Digwyddiad ar lein


Adnoddau digidol chwim am ddimMae'r gweithdy ymarferol hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i adnoddau digidol dibynnol, rhad ac am ddim ar gyfer hwyluso'ch llif gwaith, gan gynnwys hyrwyddo, cyfryngau cymdeithasol a chyllid.
Creu Straeon DigidolCyflwyniad ac yna canllawiau ymarferol ar sut i ariannu, sgriptio a recordio straeon digidol. Digwyddiad arlein

Mwy o wybodaeth ac archebu
Cwrs Gorbryder - Hanner Dydd Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhywun sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol sydd unnai yn byw gyda or bryder neu sydd eisiau deall mwy am y cyflwr i helpu eraill. Mae'n bwysig nad yw'r cwrs yn orfodol a bod cyfranogwyr yn dewis dod ar y cwrs o'i wirfodd eu hun.
Ymwybyddiaeth Awtistiaeth i bobl GreadigolDysgwch werth a manteision yr arddulliau meddwl sy'n gysylltiedig ag awtistiaeth.
Trefnu Saethu Tramor Bydd y cwrs hwn yn trafod yr holl ofynion ychwanegol ar gyfer ffilmio dramor
Cafe CULT Cymru - Pobl ifanc a Iechyd MeddwlBydd y sesiwn hon yn gyfle i glywed mwy am y gwaith sy'n cael ei wneud yn y maes hwn, a sut y gellir cael gafael ar gymorth. Bydd sesiwn holi ac ateb ar ôl cyflwyniadau gan y panelwyr.
Trefnu Actifiaeth, Lobio ac YmgyrchuNod y sesiwn hon yw cefnogi cyfranogwyr (yn arbennig aelodau undeb) yn eu trefnu, eiriolaeth neu actifiaeth eu hunain, ac mae'n agored i drefnwyr sefydledig a darpar drefnwyr, yn ogystal â'r rhai sy'n chwilfrydig i ddysgu mwy.
Sesiwn Holi ac Ateb - Cynllun Mentora i'r Sgrin Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad holi ac ateb lle gallwch gael rhagor o wybodaeth am rownd nesaf ein rhaglen fentora gyffrous, a ariennir gan CULT Cymru a Screen Skills.
trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - (1 diwrnod)Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.
Sesiwn Gweithleoedd GwyrddBydd y sesiwn hon yn archwilio sut y gall undebau gefnogi aelodau yn y sector creadigol i adeiladu ymgyrchoedd a chymryd camau ymarferol i wella cynaliadwyedd yn y gweithle. Mae'n gyfle i drafod y materion cynaliadwyedd allweddol yn y sector, rhannu arfer gorau a syniadau ar gyfer goresgyn rhwystrau i weithredu.
Bwrdd Crwn - Hwylusydd Lles Cymru Sesiwn ar-lein i ddarganfod ac i drafod rôl Hwylusydd Lles ar gynyrchiadau ffilm a theledu yng Nghymru. Yn addas i ddarlledwyr a phenaethiaid cwmnïau teledu a ffilm yng Nghymru; pennaeth adrannau; uwch gynhyrchwyr a chynhyrchwyr, cyfarwyddwyr.
Cyllid ar gyfer gweithwyr llawryddCytundebau, anfonebu a threth sydd dan sylw David Thomas.
Rheoli Cynhyrchiad i'r SgrînMae'r cwrs hwn yn trafod gofynion a chyfrifoldebau Rheolwyr Cynhyrchu sy'n gweithio ar Gynhyrchiad heb Sgript (Sgrîn)
Cafe CULT - Iechyd Meddwl Mae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at unrhywun sy'n gweithio mewn theatr, digwyddiadau byw a'r celfyddau sydd am deall mwy am y cymorth sydd ar gael ar draws y sector. Bydd cyfle i glywed gan y sefydliadau Applause for Thought, Playing Sane a Music Mind Matters.
Covid 19: Rheoli Risg + GoruwchwylioDarperir tystysgrif wedi cwblhad y prawf ar-lein.
Clinig CV ar gyfer SgrinDarparu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o'r hyn sy'n gwneud CV effeithiol ar gyfer teledu a ffilm.
Cychwyn... Symud 'mlaen yn Nheledu 2Profiadau pobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol a'u taith i ddiwydiant Teledu, Ffilm a Radio
O'r Llwyfan i'r SgrinSut i drosglwyddo sgiliau o ddigwyddiadau theatr, celfyddydau a byw i'r diwydiant sgrin.
Diogelwch Covid i Theatrau a DigwyddiadauDiweddarwch eich canllawiau risg
Dechrau'n LlawryddCynllunio a chynnal busnes eich hun. I'r rhai sydd wedi eu cyflogi ond yn meddwl mynd yn llawrydd.
Creu Straeon Digidol Darparu sgiliau angenrheidiol i alluogi gweithwyr llawrydd i greu straeon digidol er mwyn ehangu eu gwaith creadigol eu hunain ac ymgysylltu â chymunedau.
Rheoli Cyllid Llawrydd Rheoli Cyllid Llawrydd yn ystod cyfnod ansicr: sut i osod cyllidebau, cadw cofnodion a rheoli llif eich arian
Ail Feddwl Straen Mae'r sesiwn hon ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru sy'n teimlo eu bod yn cael eu effeithio'n negyddol gan lefelau eu straen. Mae ar gyfer unrhyw un a hoffai fynd i'r afael â'u perthynas â straen ac archwilio safiad a meddylfryd cadarnhaol gan ganiatáu ar gyfer mwy o berfformiad yn y gweithle a gwell ansawdd bywyd.
Ymwybyddiaeth Dyslecsia i Bobl Greadigol Dysgwch fanteision cael ymennydd dyslecsig ac addasiadau y gellir eu rhoi ar waith i gefnogi pobl â dyslecsia
Sgiliau Rhwydweithio ar gyfer Gweithwyr LlawryddSut i baratoi ar gyfer cyfarfod â chleientiaid posibl
Awydd Cyhoeddi
Llyfr yn y Gymraeg?
Dewch i ddarganfod pa fath o lyfrau Cymraeg mae cyhoeddwr
yng Nghymru eisiau ar hyn o bryd a sut i fynd ati i weithio gyda nhw.
Cyfarfod Zoom
Gwybodaeth bellach
Sesiwn Ymwybyddiaeth NiwroamrywiaethBydd y sesiwn fer hon yn rhoi cyflwyniad i bobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol i'r pwnc niwroamrywiaeth, gan ddefnyddio gwybodaeth gyfoes ac enghreifftiau go iawn. Cyfarfod Zoom

Gwybodaeth bellach
Ysgrifennu Caneuon: Crefft a YsbrydoliaethGweithdy hamddenol a rhyngweithiol iawn. Yn ystod y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o ymarferion i danio’r broses greadigol

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd