Prosiect Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Rhagymadrodd

Mewn ymateb i’r angen cynyddol am gymorth iechyd meddwl o fewn y diwydiannau creadigol, cychwynnwyd prosiect cydweithredol i archwilio rôl Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl wrth fynd i’r afael â’r heriau unigryw a wynebir gan weithwyr creadigol – yn enwedig gweithwyr llawrydd o fewn y sector digwyddiadau byw.

Yn dilyn gwaith helaeth CULT Cymru ar iechyd meddwl a lles sy’n cynnwys hyfforddi dros 150 o swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl o’r sector dros y chwe blynedd diwethaf, nod y prosiect oedd hyfforddi ac ymgorffori swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl mewn sefydliadau sy’n rhyngweithio’n helaeth â gweithwyr creadigol.

Y sefydliadau y gwnaethom beilota’r rhaglen gyda nhw yw:

  • Rhwydwaith Cydweithredol Cerddoriaeth Sir Ddinbych/Wrecsam, dan arweiniad Heather Powell, Pennaeth Gwasanaeth
  • Arena Abertawe, dan arweiniad Lisa Mart, Cyfarwyddwr Lleoliad
  • Theatr Clwyd, dan arweiniad Wesley Bennett-Pearce, Cyfarwyddwr Cynhyrchu

At ei gilydd, fe wnaethom hyfforddi 33 o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Oedolion achrededig newydd ar gyfer y sector creadigol, gydag ymrwymiad i gefnogi’r holl weithwyr creadigol sy’n ymwneud â’u sefydliad.


Yn ogystal, trefnwyd cyfres o 5 digwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i hwyluso cyfnewid gwybodaeth a rhwydweithio ymhlith swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl.


Dewch i gwrdd â rhai o’n Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl newydd

Jonathan Marlow, Dirprwy Reolwr Profiad yn Theatr Clwyd

“Rwy’n goruchwylio ardaloedd blaen tŷ yn ystod perfformiadau yn Theatr Clwyd gan gynnwys ardal y bar. Roeddwn yn dymuno gwneud y cwrs i ddarganfod mwy am iechyd meddwl ac i ddeall a gwybod beth i chwilio amdano i helpu ein tîm a’n cynulleidfaoedd.”

Thomas Baird, Cynorthwy-ydd Cadw Tŷ yn Theatr Clwyd

“Rwy’n gweithio i Theatr Clwyd, rwy’n fachgen cwrtais sy’n hoffi gweithio a gwirfoddoli. Y rheswm roeddwn i eisiau dysgu am gymorth cyntaf iechyd meddwl yw oherwydd bod gennyf salwch (deubegwn), a threuliais amser hir yn yr ysbyty. Nawr Rwyf wedi gwella ac yn mwynhau bywyd, roeddwn yn meddwl y gallai’r cwrs hwn fy ngwneud yn well o gwmpas pobl eraill sydd â salwch meddwl.”

DPP a Digwyddiadau Rhwydweithio

Roedd pob digwyddiad DPP yn dilyn agenda strwythuredig a gynlluniwyd i ymgysylltu â chyfranogwyr a darparu mewnwelediad gwerthfawr i gymorth iechyd meddwl.

Siaradwyr o sefydliadau fel:

  • Cefnogaeth Profedigaeth Cruse
  • Elusen Ffilm a Theledu
  • Amser i Newid Cymru
  • WAHWN (Rhwydwaith Celfyddydau, Iechyd a Lles Cymru)
  • BAPAM (Cymdeithas Meddygaeth Celfyddydau Perfformio Prydain)
  • Mind Cymru

rhannu eu harbenigedd a’u hadnoddau, gan gyfoethogi’r trafodaethau a’r sesiynau holi ac ateb a ddilynodd.

Roedd y digwyddiadau hefyd yn llwyfan i gyfranogwyr rannu eu profiadau a’u heriau eu hunain, gan gyfrannu ymhellach at gyd-ddealltwriaeth o iechyd meddwl yn y diwydiannau creadigol.

Casgliad

Mae’r prosiect Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn cynrychioli dull rhagweithiol a chydweithredol o fynd i’r afael â heriau iechyd meddwl o fewn y sector.

Trwy hyfforddi swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl newydd a hwyluso cyfleoedd dysgu a rhwydweithio parhaus, nod y prosiect yw adeiladu ecosystem gefnogol lle mae gweithwyr creadigol yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u grymuso i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl a’u lles.

Wrth symud ymlaen, mae sefydlu rhwydwaith ymroddedig o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn addo bod yn gam sylweddol tuag at feithrin cymuned greadigol iachach a mwy gwydn yng Nghymru a thu hwnt.