Mentora ar gyfer y Sgrin

 

 

Mentora ar gyfer y Sgrîn

Mae ceisiadau ar gyfer y rhaglen hon bellach wedi cau.

 

“Really wedi mwynhau’r sesiynau, ma’r mentora di really helpu fi ffocysi.  Ma’ wedi neud fi’n lot mwy ‘motivated’ i feddwl am sut i wella fy nghrefft”.
Dan Rees, Ail Olygydd Cynorthwyol

Beth yw Mentora ar gyfer y Sgrîn?

Rydych yn gymwys os:

 • Rydych chi’n aelod o Bectu neu rydych chi’n fodlon ymuno – ac rydych chi’n byw yng Nghymru

Ac un neu fwy o’r rhain:

 • Mae gennych sawl blwyddyn o brofiad o weithio yn y diwydiant sgrîn ond rydych am symud ymlaen
 • Rydych chi’n dychwelyd i’r gwaith sgrîn ar ôl cyfnod o absenoldeb
 • Mae gennych o leiaf 2 gredyd sgrîn â thâl
 • Mae gennych sgil a allai drosglwyddo o ddigwyddiadau theatr/byw i sgrîn

Rydych chi’n dod o grŵp heb gynrychiolaeth mewn sgrîn yng Nghymru e.e. lleiafrif ethnig, person anabl..

Os bod un (neu fwy) o’r rhain yn berthnasol i chi yna gallwch wneud cais am 6 sesiwn fentora fisol am ddim rhwng Mis Orffennaf/Medi a mis Mawrth/Mehefin 2022 o dan ein hail raglen fentora i grwp newydd o fentai  – Mentora i’r Sgrin.   Arweinir y rhaglen gan Bectu Cymru ac fe’i cefnogir gan ScreenSkills, y corff sgiliau a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU, gan ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol a ddyfernwyd gan y BFI fel rhan o raglen Sgiliau Ffilm y Dyfodol.

Dyma beth mae’r rhai sydd ar ein rhaglen bresennol yn ei ddweud:

Mae wedi bod yn wych cael fy mentor Lauren i’m helpu i ddod o hyd i’m ffordd yn y Diwydiant Teledu a Ffilm a chreu cysylltiadau gwych. Mae hi wedi bod yn seinfwrdd gwych i mi os oedd gen i unrhyw gwestiynau neu bryderon ac mae hefyd wedi fy nghysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill yn y diwydiant.
Cara Hood, Trydanwr/ Rhaglenydd Goleuo

 

“Roedd y mentora a drefnwyd gan BECTU yn gyfle mor wych i mi a daeth ar yr adeg fwyaf perffaith! Roedd fy mentor Hannah mor wych ar gynifer o lefelau ac yn fy llenwi’n hyderus gan y rhan fwyaf nad oedd gennyf ar ôl cymryd seibiant gyrfa o 3 blynedd. Roedd pob sesiwn wedi’i theilwra i’r hyn yr oedd ei angen arnaf ac roedd y cyngor a roddodd Hannah yn fy newid yn fawr ar lefel broffesiynol a phersonol.

Rwyf wedi gallu goresgyn rhai rhwystrau yn y gwaith ac fe’m dewiswyd yn llwyddiannus ar gyfer cynllun hyfforddi’r BBC ac rwy’n teimlo bod Hannah wedi gwneud llawer i’m helpu i gyrraedd y lefel honno lle gallwn fynd am bethau y byddwn wedi’u petruso drosodd neu eu hosgoi’n gyfan gwbl o’r blaen!

Diolch i Bectu am gynllun mor wych ac rwy’n gobeithio y bydd yn parhau bob blwyddyn ac yn helpu eraill sy’n dechrau yn y sector”
Yeota Imam-Rashid, Cynhyrchydd Cynorthwyol

 

Gallai hyn fod yn chi felly darllenwch ymlaen a gwnewch gais!

Mae mentora yn bartneriaeth lle mae mentor mwy profiadol yn rhannu ei wybodaeth a’i arbenigedd gyda chi. Fel mentydd byddwch yn cael eich annog, eich herio a’ch cefnogi gan eich mentor i ddysgu a symud ymlaen.

Dyma rai o’r meysydd lle mae gennym fentoriaid profiadol (sgriptio a heb sgript) ond os ydych yn gweithio mewn ardal wahanol byddwn yn anelu at ddod o hyd i fentor addas i chi:

Adran cynhyrchu
Adran cyllid
Camera
Sain
Ôl Gynhyrchu
Golygydd sgript
Gwallt a cholur
Gwisg
Adran Gelf
Goleuo

Byddwn yn paru ymgeiswyr llwyddiannus â mentoriaid sydd wedi’u sefydlu ac sy’n gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd ym maes y mentorai neu yn y maes yr hoffai’r mentorai weithio ynddo.

Gallwch wneud cais am y rhaglen hon os:

 • Rydych chi’n gweithio yn un o’r categorïau / meysydd a restrir uchod neu mewn rôl arall ym maes teledu a ffilm
 • Rydych eisoes yn byw neu’n gweithio yng Nghymru neu’n dymuno gweithio yng Nghymru
 • Rydych chi’n llawrydd neu’n cael eich cyflogi gan gwmni annibynnol bach
 • Rydych chi eisiau datblygu eich gyrfa yn y diwydiant sgrin yng Nghymru
 • Mae gennych brofiad o rywfaint o waith cyflogedig yn y sector (o leiaf 2 gredyd)
 • Rydych yn dychwelyd i’r diwydiant sgrin ar ôl seibiant e.e. absenoldeb rhiant, salwch hirdymor neu gyfrifoldebau gofalu
 • Rydych chi’n aelod o undeb Bectu (cysylltwch â ni os ydych chi’n ystyried ymuno)

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai ohonoch mewn grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y diwydiant sgrin yng Nghymru – menywod, pobl o’r BAME, cymunedau anabl a LGBTQ+ a’r rhai o gefndir economaidd-gymdeithasol difreintiedig.

Mae dod yn mentydd yn gofyn am ymrwymiad a gwaith caled gwych ac mae angen i chi fod yn rhagweithiol. Darllenwch ymlaen cyn i chi benderfynu a ydych am wneud cais:

Beth yw mentorai?

Mae mentorai yn rhywun sydd am ganolbwyntio ar eu datblygiad personol a phroffesiynol. Bydd gennych nodau ac amcanion yr hoffech eu cyflawni ac rydych am oresgyn heriau. Fel mentorai gallwch ddisgwyl cefnogaeth, anogaeth, her, adborth a syniadau gan eich mentor. Rydych yn derbyn na fydd gan eich mentor yr holl atebion nac yn dweud wrthych beth ddylech ei wneud.

 Gall mentora:

 • Helpu i roi hwb i’ch hyder a chynyddu eich hunanymwybyddiaeth
 • Rhoi  eglurder a chyfle i chi ganolbwyntio ar eich heriau, eich nodau a’ch amcanion gyrfa
 • Darparu lle cyfrinachol a diogel i feddwl am syniadau, i fyfyrio, datblygu a datblygu
 • Rhoi cyfle i chi ddysgu gan y mentor a’u profiad

I gael y gorau o’r bartneriaeth fentora bydd angen i chi:

 • fod yn rhagweithiol a gyrru’r broses fentora
 • Defnyddio eich sgiliau cynllunio a threfnu
 • Deall eich cryfderau a’ch anghenion ar gyfer eich gyrfa – a bod yn barod i rannu’r ddau gyda’ch mentor
 •  Bod yn glir ynglŷn â’r hyn rydych am ei gyflawni
 •  Bod yn barod i dderbyn adborth, cael eich herio a defnyddio eich creadigrwydd i gynhyrchu syniadau
 • Dysgu o brofiad eich mentor
 • Ymrwymo i gamau gweithredu ac adolygu cynnydd gyda’ch mentor

Telerau ac Amodau

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer mentora yn:

 • dan arweiniad hwylusydd y rhaglen, cofrestri a chreu proffil Sgiliau Sgrin fel y gall Sgiliau Sgrin gasglu a monitro gwybodaeth am amrywiaeth ac olrhain buddiolwyr am 24 mis. Mae cydymffurfiaeth GDPR yn berthnasol. Mae hyn er mwyn i ni allu gwerthuso effaith tymor hwy y mentora. Mae manteision derbyn mentora yn aml yn dod i’r amlwg ymhellach i lawr y llinell.
 • llenwi Ffurflen Dysgwr Llywodraeth Cymru.
 • llenwi ffurflen werthuso ar ddiwedd y broses a chaiff ei gwahodd i gyfrannu eu stori fel astudiaeth achos.

Gweler polisi preifatrwydd CULT Cymru