Mentora i’r Sgrin 2022-23

Galw am Mentai!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein cynllun hynod lwyddiannus Mentora i’r Sgrîn yn ôl ar gyfer ei thrydedd rownd, lle bydd 25 o ymgeiswyr llwyddiannus yn cael mynediad at fentora am ddim gan fentor profiadol yn eu maes gwaith mewn ffilm a theledu wedi’u sgriptio a heb eu sgriptio yng Nghymru.

I’w ystyried fel un o’r menteion ar y rhaglen, rhaid i chi ddarllen y wybodaeth isod yn gyntaf a chyflwyno Ffurflen Gais i ni erbyn 30ain Mehefin @ 9am. Dymunwn bob lwc i chi!

 

Hoffech chi gael eich mentora?

Ydych yn uniaethu gyda un o rhain?

 • Rwyf yn gweithio tu ôl y sgrîn ym maes cynhyrchu, crefft, technegol neu ôl-gynhyrchu
 • Mae gen i o leiaf 2 gredyd sgrîn ac rwyf eisiau gwaith mwy rheolaidd â thâl i gynnal fy ngyrfa yn fy maes dewisol
 • Rwy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o absenoldeb (oherwydd iechyd, anabledd, mamolaeth, cyfrifoldebau gofalu ac ati)
 • Rwyf mewn grwp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol; e.e. lleiafrif ethnig, anabl

Os bod un (neu fwy) o’r rhain yn berthnasol i chi yna gallwch wneud cais am 6 sesiwn fentora fisol am ddim rhwng Mis Mehefin/Gorffennaf a mis Ionawr 2023 o dan ein trydydd raglen fentora – Mentora i’r Sgrin. Arweinir y rhaglen gan Bectu Cymru ac fe’i cefnogir gan ScreenSkills, y corff sgiliau a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU, gan ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol a ddyfernwyd gan y BFI fel rhan o raglen Sgiliau Ffilm y Dyfodol.

Dyma beth mae’r rhai sydd ar ein rhaglen bresennol yn ei ddweud: 

“Really mwynhau’r sesiynau, ma’r mentora di really helpu fi ffocysi.  Ma’ wedi neud fi’n lot mwy ‘motivated’ i feddwl am sut i wella fy nghrefft”.

Dan Rees, Ail olygydd cynnorthwyol

“Mae wedi bod yn wych cael mentor i’m helpu i ddod o hyd i’m ffordd yn y Diwydiant Teledu a Ffilm a chreu cysylltiadau gwych. Mae hi wedi bod yn seinfwrdd gwych i mi os oedd gen i unrhyw gwestiynau neu bryderon ac mae hefyd wedi fy nghysyllau â gweithwyr proffesiynol eraill yn y diwydiant”

Cara Hood, Trydanwr/ Rhaglenydd Goleuo

Mae mentora yn bartneriaeth lle mae mentor mwy profiadol yn rhannu ei wybodaeth a’i arbenigedd gyda chi. Fel mentai byddwch yn cael eich annog, eich herio a’ch cefnogi gan eich mentor i ddysgu a symud ymlaen.  

Dyma rai o’r meysydd lle mae gennym fentoriaid profiadol ond os ydych yn gweithio mewn ardal wahanol byddwn yn anelu at ddod o hyd i fentor addas i chi:

 

Rheoli cynhyrchu
Cyfrifon cynhyrchu
Cynhyrchydd llinell
Cynhyrchydd/cyfarwyddwr
Ymchwilydd a AP
Cyllid
Camera
Tynnwr Ffocws
Sain
Golygydd
Golygydd sgript
Gwallt a cholur
Gwisg
Adran Gelf
Goleuo – digwyddiadau a drama

Byddwn yn paru ymgeiswyr llwyddiannus â mentoriaid sydd wedi’u sefydlu ac sy’n gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd ym maes y mentorai neu yn y maes yr hoffai’r mentorai weithio ynddo. 

Gallwch wneud cais am y rhaglen hon os:

 • Rydych chi’n gweithio yn un o’r categorïau / meysydd a restrir uchod neu mewn rôl arall ym maes teledu a ffilm
 • Rydych eisoes yn byw neu’n gweithio yng Nghymru neu’n dymuno gweithio yng Nghymru
 • Rydych chi’n llawrydd neu’n cael eich cyflogi gan gwmni annibynnol bach
 • Rydych chi eisiau datblygu eich gyrfa yn y diwydiant sgrin yng Nghymru
 • Mae gennych brofiad o rywfaint o waith cyflogedig yn y sector (o leiaf 2 gredyd)
 • Rydych yn dychwelyd i’r diwydiant sgrin ar ôl seibiant e.e. absenoldeb rhiant, salwch hirdymor neu gyfrifoldebau gofalu
 • Rydych chi’n aelod o undeb Bectu (cysylltwch â ni os ydych chi’n ystyried ymuno)

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai ohonoch mewn grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y diwydiant sgrin yng Nghymru – menywod, pobl o’r BAME, cymunedau anabl a LGBTQ+ a’r rhai o gefndir economaidd-gymdeithasol difreintiedig.

Mae dod yn mentydd yn gofyn am ymrwymiad a gwaith caled gwych ac mae angen i chi fod yn rhagweithiol. Darllenwch ymlaen cyn i chi benderfynu a ydych am wneud cais:

Beth yw mentorai?

Mae mentorai yn rhywun sydd am ganolbwyntio ar eu datblygiad personol a phroffesiynol. Bydd gennych nodau ac amcanion yr hoffech eu cyflawni ac rydych am oresgyn heriau. Fel mentorai gallwch ddisgwyl cefnogaeth, anogaeth, her, adborth a syniadau gan eich mentor. Rydych yn derbyn na fydd gan eich mentor yr holl atebion nac yn dweud wrthych beth ddylech ei wneud.

 Gall mentora:

 • Helpu i roi hwb i’ch hyder a chynyddu eich hunanymwybyddiaeth
 • Rhoi  eglurder a chyfle i chi ganolbwyntio ar eich heriau, eich nodau a’ch amcanion gyrfa
 • Darparu lle cyfrinachol a diogel i feddwl am syniadau, i fyfyrio, datblygu a datblygu
 • Rhoi cyfle i chi ddysgu gan y mentor a’u profiad

I gael y gorau o’r bartneriaeth fentora bydd angen i chi:

 • fod yn rhagweithiol a gyrru’r broses fentora
 • Defnyddio eich sgiliau cynllunio a threfnu
 • Deall eich cryfderau a’ch anghenion ar gyfer eich gyrfa – a bod yn barod i rannu’r ddau gyda’ch mentor
 •  Bod yn glir ynglŷn â’r hyn rydych am ei gyflawni
 •  Bod yn barod i dderbyn adborth, cael eich herio a defnyddio eich creadigrwydd i gynhyrchu syniadau
 • Dysgu o brofiad eich mentor
 • Ymrwymo i gamau gweithredu ac adolygu cynnydd gyda’ch mentor

 

Telerau ac Amodau

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer mentora yn:

 • dan arweiniad hwylusydd y rhaglen, cofrestrwch a chreu proffil Sgiliau Sgrin fel y gall Sgiliau Sgrin gasglu a monitro gwybodaeth am amrywiaeth ac olrhain buddiolwyr am 24 mis. Mae cydymffurfiaeth GDPR yn berthnasol. Mae hyn er mwyn i ni allu gwerthuso effaith tymor hwy y mentora. Mae manteision derbyn mentora yn aml yn dod i’r amlwg ymhellach i lawr y llinell.  
 • llenwi Ffurflen Dysgwr Llywodraeth Cymru.
 • llenwi ffurflen werthuso ar ddiwedd y broses a chaiff ei gwahodd i gyfrannu eu stori fel astudiaeth achos.

 

Gweler polisi preifatrwydd CULT Cymru 

Sut i wneud cais

Sylwch fod hon yn broses gystadleuol felly rydym yn eich annog i gymryd amser i lenwi’r ffurflen gais ar-lein.

Ffurflen Gais  

 

Dyddiad cau: 30ain Mehefin @9am