Mentora

Mentora i Bobl Creadigol – Ceisiadau nawr ar agor

 

Yn dilyn llwyddiant rhaglenni blaenorol ar gyfer y diwydiant sgrin, mae’n  bleser gennym gyhoeddi rhaglen fentora newydd ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn adloniant byw a’r celfyddydau .  Mae hyn yn agored i weithwyr creadigol llawrydd neu achlysurol sy’n byw a/neu’n gweithio yng Nghymru. Mae angen i bob ymgeisydd fod yn aelod o Bectu, Equity, yr MU neu WGGB neu fod yn barod i ymuno.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 Chwefror 2024 @5yp

Rydym yn cynnal sesiwn holi ac ateb Zoom (yn Saesneg) lle gallwch ddarganfod mwy ar nos Fawrth  Ionawr 23ain rhwng 7.30 ac 8.30pm. Cliciwch yma i gofrestru eich lle. Ar gyfer pob ymholiad am y sesiwn holi-ac-ateb gan gynnwys cwestiynau am hygyrchedd, cysylltwch â Dylan: dylan@bectu.org.uk

Hoffech chi gael eich mentora?

I fod yn gymwys mae’n rhaid i chi fodloni’r maen prawf cyntaf isod ac uniaethu  a pwynt 2 neu 3:

 1. Rydych chi’n gweithio mewn adloniant byw yn unig neu’n bennaf (theatr, cerddoriaeth fyw, syrcas ac ati)
 2. Mae gen i sawl blwyddyn o brofiad ac rydw i eisiau symud ymlaen yn y diwydiant
 3. Rydw i wedi gwneud rhywfaint o waith cyflogedig yn y diwydiant ac eisiau cefnogaeth i aros yn y diwydiant a chynnal fy ngyrfa

Os felly, gallwch wneud cais am 6 sesiwn mentora misol am ddim rhwng mis Chwefror a mis Medi 2024 ond darllenwch ymlaen am feini prawf cymhwysedd llawn.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a lefel o brofiad, gan gynnwys:

 • Y rhai sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o absenoldeb (oherwydd iechyd, anabledd, mamolaeth, cyfrifoldebau gofalu ac ati)
 • Y rhai ohonoch chi mewn grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn adloniant byw a’r celfyddydau yng Nghymru – menywod, pobl o’r cymunedau BAME, pobl anabl a LGBTQ+ a’r rhai o gefndir economaidd-gymdeithasol llai breintiedig.

Arweinir y rhaglen gan CULT Cymru a’i chefnogi gan Gronfa Ddysgu Undeb Cymru Llywodraeth Cymru.

Gallwch ddarllen  straeon o’n rhaglen mentora sgrin (M4S) a gynhaliwyd rhwng 2020 a 2023 wrth glicio yma.

Dyma ddywedodd dau o’n mentoriaid ar y rhaglenni hynny:

“Dwi’n  mwynhau’r sesiynau yn fawr, mae’r mentora wedi fy helpu i ganolbwyntio.  Mae wedi fy ngwneud yn llawer mwy o gymhelliant i feddwl am sut i wella fy sgiliau crefft.”

Dan Rees, 2il olygydd cynorthwyol

“Roedd fy mentor yn wych ar gymaint o lefelau ac yn fy llenwi yn hyderus yn bennaf nad oeddwn yn brin ar ôl cymryd seibiant gyrfa o 3 blynedd.  Rwyf wedi gallu goresgyn rhai rhwystrau yn y gwaith a chefais fy newis yn llwyddiannus ar gyfer cynllun hyfforddi’r BBC ac rwy’n teimlo bod Hannah wedi gwneud llawer i’m helpu i gyrraedd y lefel honno lle gallwn fynd am bethau y byddwn wedi’u petruso neu eu hosgoi’n gyfan gwbl o’r blaen!”

Yeota Imam-Rashid, Cynhyrchydd Cynorthwyol, teledu ffeithiol

 

Os hoffech chi elwa o fentora fel hyn, dewch i ymuno â ni ar sesiwn holi ac ateb Zoom i gael gwybod mwy.

Sesiwn Holi ac Ateb : Rhaglen Mentora i bobl Creadigol 

Pryd?  Nos Fawrth 23ain o Ionawr @  7.30pm tan 8.30pm.

Cliciwch yma i gofrestru eich lle.

*******

Beth yw mentora?

Mae mentora yn bartneriaeth lle mae mentor mwy profiadol yn rhannu ei wybodaeth a’i arbenigedd gyda chi. Fel mentai, byddwch yn cael eich annog, eich herio a’ch cefnogi gan eich mentor i ddysgu ac i ddatblygu.

Byddwn yn paru ymgeiswyr llwyddiannus gyda mentoriaid sydd wedi ennill profiad ac sy’n gweithio yn y diwydiant yn eich maes neu yn y maes yr hoffech weithio ynddo.

Fel arfer cynhelir sesiynau mentora ar-lein ond gallwch gwrdd wyneb yn wyneb weithiau os yw daearyddiaeth, amser a hygyrchedd yn caniatáu hynny.

Meini prawf cymhwysedd llawn:

Gallwch wneud cais am y rhaglen hon os:

 • Rydych chi’n gweithio mewn adloniant byw a’r celfyddydau.
 • Rydych yn byw neu’n gweithio yng Nghymru neu’n dymuno dychwelyd i weithio yng Nghymru.
 • Rydych yn llawrydd neu’n achlysurol neu’n cael eich cyflogi gan gwmni annibynnol bach.
 • Rydych chi am ddatblygu eich gyrfa mewn adloniant byw a’r celfyddydau yng Nghymru.
 • Mae gennych brofiad o waith cyflogedig yn y sector
 • Rydych yn aelod o unrhyw un o’r undebau hyn: Bectu, Undeb y Cerddorion, Ecwiti, Urdd yr Awduron (cysylltwch â ni os ydych yn ystyried ymuno)

Rydym yn croesawu ceisiadau gan:

 • Y rhai sy’n dychwelyd i’r diwydiant ar ôl seibiant e.e. absenoldeb rhiant, salwch hirdymor neu gyfrifoldebau gofal
 • Y rhai mewn grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn adloniant byw a’r celfyddydau yng Nghymru: menywod, pobl o’r cymunedau BAME, pobl anabl a LGBTQ+ a’r rhai o gefndir economaidd-gymdeithasol llai breintiedig.

Mae dod yn fentorai yn gofyn am ymrwymiad mawr a gwaith caled ac mae angen i chi fod yn rhagweithiol. Darllenwch ymlaen cyn i chi benderfynu a ddylech wneud cais:

Beth yw mentora?

Mae mentorai yn rhywun sydd eisiau canolbwyntio ar eu datblygiad personol a phroffesiynol. Bydd gennych nodau ac amcanion yr hoffech eu cyflawni a heriau yr hoffech oresgyn. Fel mentai, gallwch ddisgwyl cefnogaeth, anogaeth, her, adborth a syniadau gan eich mentor. Rydych yn derbyn na fydd gan eich mentor yr holl atebion nac yn dweud wrthych beth ddylech ei wneud; Nid yw chwaith yn ddeletswydd arnynt i roi swydd i chi!

Gall mentora:

 • Helpu i gynyddu eich hyder a chynyddu eich hunanymwybyddiaeth.
 • Rhoi eglurder i chi a chyfle i ganolbwyntio ar eich heriau, nodau ac amcanion gyrfa.
 • Darparu lle cyfrinachol a diogel i feddwl am syniadau, i fyfyrio, datblygu a chynnydd.
 • Rhoi cyfle i chi ddysgu gan eich mentor a’r profiad.

I gael y gorau o’r bartneriaeth fentora bydd angen:

 • Bod yn rhagweithiol a gyrru’r broses fentora.
 • Bod yn glir ynghylch yr hyn rydych chi am ei gyflawni.
 • Defnyddio eich sgiliau cynllunio a threfnu.
 • Deall eich cryfderau a’ch anghenion ar gyfer eich gyrfa – a byddwch yn barod i rannu’r ddau gyda’ch mentor.
 • Bod yn barod i dderbyn adborth, cael eich herio a defnyddio creadigrwydd i greu syniadau.
 • Dysgu o brofiad eich mentor.
 • Ymrwymo i gamau gweithredu ac adolygu cynnydd gyda’ch mentor.

Telerau ac Amodau

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer mentora yn gorfod:

 • Cwblhau Ffurflen Dysgwr Llywodraeth Cymru.
 • Cwblhau  ffurflen werthuso ar ddiwedd y broses a gwahoddir i gyfrannu eu stori fel astudiaeth achos (mae cydymffurfiaeth GDPR yn berthnasol). Mae manteision derbyn mentora yn aml yn dod i’r amlwg ymhellach i lawr y llinell.

Gweler polisi preifatrwydd CULT Cymru

 

Sut i wneud cais : 

Sylwch fod hon yn broses gystadleuol felly rydym yn eich annog i gymryd amser i lenwi’r ffurflen gais ar-lein. Gwnewch gais yma

 Dyddiad cau: 12 Chwefror 2024 @ 5yp