Polisi Preifatrwydd

Arolwg Anghenion Dysgu CULT Cymru (Prospect, Sector Bectu)

Mae CULT Cymru yn cefnogi gweithwyr proffesiynol creadigol wrth gael hyfforddiant perthnasol a fforddiadwy a ariennir gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF)

Rheolwr Data

CULT Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer y prosiect hwn.
1 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9SD
02920 990131

Pwrpas y prosesu
Rydym yn casglu ac yn prosesu data:

• Adnabod unigolion sydd â diddordeb yn y rhaglen ddysgu
• I adnabod cyrsiau a chyfleoedd dysgu
• I gofnodi ymatebion i’r arolwg
• Gwneud monitro cydraddoldeb
• Cysylltu ag unigolion sydd â gwybodaeth am gyrsiau a chyfleoedd hyfforddi.

Y data personol rydyn ni’n ei gasglu gan unigolion yw:

• Manylion personol
• Manylion Cyswllt
• Teitl Swydd

Data categori arbennig
• Aelodaeth undebau llafur
• Data cydraddoldeb

Datgelu Trydydd Parti
Bydd CULT Cymru yn rhannu eich data personol gyda’r sefydliadau canlynol.

• Llywodraeth Cymru
• bectu/Equity/Undeb y Cerddorion  a Undeb Ysgrienwyr

Ni fydd data’n cael ei drosglwyddo i drydydd parti na sefydliad.

Sail gyfreithlon i brosesu

Ein sail gyfreithlon ar gyfer casglu eich data personol yw Cydsyniad, gan fod ymateb i’r arolwg yn wirfoddol.
Ein sail gyfreithiol ar gyfer casglu data categori arbennig yw bod y gwrthrych data wedi rhoi caniatâd penodol..

Cyfnod Cadw

Caiff eich data ei gadw am y cyfnodau canlynol:
Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu cadw am 10 mlynedd yn unol â’n gofynion cytundebol i ddarparu gwybodaeth i Lywodraeth Cymru sy’n ariannu’r prosiect.

Eich hawliau fel gwrthrych data
Ar unrhyw adeg tra ein bod ym meddiant neu brosesu eich data personol, mae gennych chi, y gwrthrych data, yr hawliau canlynol:
• Hawl mynediad – mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch.
• Hawl i unioni – mae gennych hawl i gywiro data sydd gennym amdanoch sy’n anghywir neu’n anghyflawn.
• Hawl i gael eich dileu – mewn rhai amgylchiadau gallwch ofyn am y data sydd gennym amdanoch i’w ddileu o’n cofnodion.
• Hawl i gyfyngu ar brosesu – lle mae rhai amodau’n gymwys i gael yr hawl i gyfyngu ar y prosesu.
• Hawl i symud y data – mae gennych hawl i gael y data sydd gennym amdanoch yn cael ei drosglwyddo i sefydliad arall.
• Hawl i gwyno wrth yr ICO:
• Mae gennych hawl i gwyno fel yr amlinellir isod.

Cwynion
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, pryderon neu gŵyn am y ffordd rydym yn casglu neu’n defnyddio eich data personol, neu os ydych yn dymuno arfer eich hawliau o dan GDPR cysylltwch â’r Swyddog Cydymffurfio Diogelu Data yn Prospect.

Gellir cysylltu yn uniongyrchol â’n Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data gan:

• Post: Prospect, New Prospect House, 8 Leake Street, Llundain. SE1 7NN
• Ebost: datacompliance@prospect.org.uk
• Ffôn: 0207346 0911

Mae gennych hawl i gyflwyno cwyn yn uniongyrchol gyda’r awdurdod goruchwylio, yr ICO.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)

• Tŷ Wycliffe, Lôn Dŵr, Wilmslow, SK9 5AF
• https://ico.org.uk/concerns/
• Ffôn: 0303 123 111