Cynllun Peilot Hwyluswyr Lles

Mae CULT Cymru, cyflogwyr a Llywodraeth Cymru wedi dod ynghyd ag arbenigwyr iechyd meddwl a lles Cwmni Buddiannau Cymunedol 6ft from the Spotlight i fynd i’r afael â’r broblem o  iechyd meddwl gwael yn y diwydiant sgrin yng Nghymru drwy recriwtio, hyfforddi a gosod hwyluswyr lles ar gynyrchiadau sgrin.

 

Beth yw Hwylusydd Lles?

 

Mae Hwylusydd Lles yn unigolyn diduedd sydd wedi’i hyfforddi’n llawn a all helpu’r cwmni i fodloni dyletswydd gofal cyfreithiol cast a chriw, a all gynghori Pennaeth Adran ar faterion megis bwlio, aflonyddu a gwahaniaethu, lleihau straen ac atal problemau sy’n codi o sefyllfaoedd rheoli anodd.

 

Rôl yr Hwylusydd Lles

 

Beth yw gwaith Hwylusydd Lles?

 

Rôl yr Hwylusydd Lles ar gynyrchiadau yw cefnogi a chynghori’r Penaethiaid Adran a’r Cynhyrchwyr ar y ffordd orau o gyflawni eu dyletswydd gofal cyfreithiol i’r criw* a’r cast fel trydydd parti niwtral.

Gallant helpu i ddad-ddwysáu ac ymchwilio i achosion o fwlio, aflonyddu a gwahaniaethu. Maent hefyd yno i gefnogi’r cast a’r criw gyda’u hiechyd meddwl, eu gwytnwch a’u lles eu hunain wrth iddynt weithio.

Gall y HLl hefyd ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth i Benaethiaid Adran a chynhyrchwyr lle bo angen i leihau straen ac atal problemau sy’n codi o sefyllfaoedd rheoli anodd.

DS: Nid yw’r Hwylusydd Lles yn gwnselydd na therapydd ac ni fydd yn gwneud diagnosis o salwch na chyflyrau clinigol.  Fodd bynnag, byddant yn cyfeirio unigolyn ato am gymorth arbenigol lle bo angen.

 

 

YN YSTOD CYN-GYNHYRCHU

 

 • Cytuno ar bolisi, cynnydd a throthwyon ar gyfer prosesau bwlio ac aflonyddu.
  Gweithio gyda’r cynhyrchwyr a’r cwmni cynhyrchu i ddiffinio’r prosesau i ddelio ag unrhyw achosion o fwlio neu aflonyddu gyda’r bwriad o ddad-ddwysáu, cyfryngu ac addysg yn y lle cyntaf. Cyd-blethu ag unrhyw bolisïau a gweithdrefnau sy’n bodoli eisoes.
 • Ysgrifennu a chytuno ar y polisi iechyd meddwl a lles cynhyrchu.
 • Bydd hyn yn gosod y naws ar gyfer y cynhyrchiad ac yn helpu i leihau stigma a chaniatáu i bobl i ddod i gyswllt.
 • Ysgrifennu a chytuno ar yr Asesiadau Risg Straen Cynhyrchu/Iechyd Meddwl (Amgylchedd, Cynnwys ac ati)
 • Mae angen asesiadau risg straen ac iechyd meddwl yn ôl y gyfraith. Bydd yr asesiad risg yn ystyried cyd-destun y cynhyrchiad (e.e. lleoliad, cyfyngiadau Covid, bygythiadau eraill) a’r cynnwys (e.e. sgript, demograffig criw/cast) unrhyw ymatebion gan y Cynllun Lles Personol ac yn cynnig mesurau rheoli i helpu i atal materion iechyd meddwl, cefnogi’r rhai sydd â phroblemau presennol a lleihau effaith y cynhyrchiad ar iechyd meddwl y criw a’r cast.
 • Cyfathrebu pwysigrwydd a swyddogaeth rôl gyda chast a chriw
 • Mynychu cyfarfodydd cyd-gynhyrchu a Phennaeth Adran i gyflwyno cysyniadau Hwylusydd Lles i’r criw hŷn a lle bo angen cynnig hyfforddiant o ran eu cylch gwaith a’r amrywiol bolisïau.
 • Ysgrifennu a chyhoeddi Cynlluniau Lles Personol ar gyfer y criw a’r cast.
 • Bydd holiadur yn cael ei roi i’r criw a’r cast cyn y cynhyrchiad fel y gallant ddatgelu unrhyw faterion, sbardunau neu bryderon am eu hiechyd meddwl a’u lles. Mae hyn yn llywio’r asesiadau risg ac yn caniatáu i’r Hwylusydd Lles lunio cynlluniau cymorth pe bai’r angen yn codi. Mae’r Cynlluniau Lles Personol yn gyfrinachol ac yn wirfoddol.
 • Sefydlu Rhwydweithiau Cyfoes ar gyfer cynnig cymorth ychwanegol
 • Creu rhwydwaith cymheiriaid ar draws y cynhyrchiad fel y gall criw a chast drafod unrhyw fentrau/materion Iechyd Meddwl neu les i gefnogi ei gilydd. Efallai bod gan 2 berson yr un salwch ac felly gallant gefnogi ei gilydd trwy’r cynhyrchiad.

 

 

CYNHYRCHU / ÔL-GYNHYRCHU – Ar leoliad, rhan-amser yn seiliedig ar asesiadau risg

 

 • Arwain ar ddad-ddwysáu materion bwlio neu aflonyddu
  Lle bo angen, ymyrryd yn unol â’r polisïau a’r gweithdrefnau y cytunwyd arnynt i ddad-ddwysáu a datrys digwyddiadau o fwlio ac aflonyddu trwy hyfforddi Penaethiaid Adran chriw/cast. Lle bo angen, hwyluso cyfryngu, ymchwilio ac argymell gweithredu pellach. Mae hyn er mwyn caniatáu i’r cynhyrchiad barhau ac i Benaethiaid Adran barhau i ganolbwyntio ar reoli eu timau yn effeithlon.
 • Gweithredu rheolaethau o asesiad risg Straen/Iechyd Meddwl. (Yn ôl y gyfraith)
  Er enghraifft, lle mae criw wedi datgelu problem neu sbardun, gall y Hwylusydd Lles drefnu sesiynau gwirio rheolaidd gyda nhw a chefnogi os gallai lleoliad/amserlen neu leoliad penodol achosi problem iddynt.
 • Cynnig hyfforddiant tîm a rheoli
  Gall y Hwylusydd Lles helpu’r Penaethiaid Adran a’u tîm gyda heriau wrth iddynt godi a gall hefyd ddefnyddio’r tîm o arbenigwyr 6ft From the Spotlight os bydd angen dull hyfforddi neu strategaeth arbenigol ar unrhyw heriau. Gall ymyrryd ar gamau cynnar gyda thimau leihau gwrthdaro a straen a gwella creadigrwydd a lles.
 • Cyfeirio gweithredol ar gyfer cymorth
  Bydd y Hwylusydd Lles yn cyfeirio cast a chriw at adnoddau penodol a defnyddiol a allai eu cefnogi. Gall y rhain fod yn weithwyr proffesiynol clinigol neu gefnogaeth yn y gymuned.
 • Awgrymu a gweithredu Mentrau atal cadarnhaol ar gyfer cynhyrchu
  Er enghraifft, creu lle diogel bach i griw siarad neu atgoffa criw i ofalu am eu lles eu hunain gydag awgrymiadau ar hylendid cwsg, rheoleiddio emosiynol, ymwybyddiaeth ofalgar, lleihau gofid ac ati.
 • Cefnogi a goruchwylio Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl presennol a rolau deuol eraill
  Bydd y Hwylusydd Lles (HLl) yn darparu cefnogaeth i unrhyw aelodau eraill o’r criw sydd wedi’u hyfforddi fel Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl. Mae angen cymorth ar Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl hefyd, yn enwedig os ydynt yn gweithio mewn rolau prysur. Bydd y HLl yn gweithredu fel cynghorydd i’r Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ac yn gwirio eu bod yn cael eu cefnogi ac yn gallu ymdopi â’r gofynion.
 • Cymryd rhan mewn gwrando gweithredol i gefnogi criw a chynhyrchu
   Mae 90% o’r criw amser a’r cast yn elwa o berson annibynnol sydd ag amser i wrando ar eu problemau ac sy’n gallu darparu lle diogel i drafod eu heriau. Mae presenoldeb yr HLl ar gynhyrchiad yn caniatáu i’r ddeialog hon ddigwydd heb ofn gwrthgyhuddiad.
 • Cysylltu â Iechyd a Diogelwch / Uned/Meddyg Set am faterion iechyd meddwl/lles
  Cydgysylltu â’r meddyg i sicrhau bod ymateb cydlynol i unrhyw ddigwyddiadau neu faterion. Mae iechyd corfforol ac iechyd meddwl yn gysylltiedig. Er enghraifft, gall blinder neu wres achosi straen.

 

 

ÔL-GYNHYRCHU

 

 • Adolygu a Chloriannu
  Bydd yr HLl yn cynnal adolygiad o’r cynhyrchiad ac unrhyw ddigwyddiadau er mwyn manteisio ar unrhyw ddysgu i hwyluso gwelliannau. Byddant hefyd yn arolygu’r criw ac yn rhannu eu meddyliau a’u barn ar gyfer gwella.
 • Cefnogaeth Barhaus
  Bydd yr HLl yn parhau i gefnogi’r criw a bwrw am gyfnod y cytunwyd arno ar ôl i’r cynhyrchiad ddod i ben.

 

 

Sut mae’r criw a’r cast yn cael mynediad i’r Hwylusydd Lles?

 

Mae’r HLl ar gael ar bob adeg a gytunwyd ymlaen llaw naill ai ar leoliad neu o bell.  Pan mae’r asesiadau risg yn amlygu sbardunau allweddol (dyddiau hir, golygfeydd trallodus, gweithio trwy’r nos ac ati) bydd yr HLl yn sicrhau eu bod yn gallu cynnig cymorth priodol.

 

 

Bwlio ac Aflonyddu

 

Mae unrhyw adroddiadau o fwlio/aflonyddu yn cael eu cymryd o ddifrif, a gall y Hwylusydd Lles gynnig cefnogaeth gadarn fel trydydd parti rhwng y partïon dan sylw. Bydd y HLl yn helpu’r cynhyrchiad i weithredu 8 egwyddor BFI ac eraill fel y cynghorir drwy CULT Cymru e.e. Canllawiau Lles Bectu. Bydd y HLl yn trafod y gweithdrefnau adrodd penodol ar gyfer cynhyrchu gyda’r uwch griw ac yn cadw at y gofynion. Mae HLl wedi’u hyfforddi mewn ffyrdd i lywio a chefnogi digwyddiadau bwlio ac aflonyddu.

 

 

Yn ogystal, mae HLl yn cael eu cefnogi’n llawn gan y tîm ar 6ft From the Spotlight lle gallant gael gafael ar arweiniad gan dîm o arbenigwyr ymddygiadol, iechyd meddwl a chyfreithiol.

 

Cefnogaeth ar gyfer Hwyluswyr Lles

 

Mae gan bob WLl aelod profiadol o’r tîm 6ft From the Spotlight fel eu goruchwyliwr/mentor a byddant yn cael cefnogaeth gadarn drwy gydol y cynhyrchiad. Yn ogystal, os oes angen arweiniad arbenigol neu ymyriadau arbenigol arnynt o ran iechyd meddwl, lles, bwlio ac aflonyddu, diogelu neu’r gyfraith – gellir cael mynediad at hyn drwy 6ft From the Spotlight gan y HLl ar unrhyw adeg.

Darperir cymorth a gwybodaeth ychwanegol am gyfreithiau a pholisïau a sefydliadau cymorth penodol i Gymru gan CULT Cymru.

 

 

Atebolrwydd Hwyluswyr Lles

 

Pe bai cynhyrchiad yn dymuno rhoi adborth ar unrhyw adeg am eu HLl, bydd ganddynt fynediad uniongyrchol i 6ft From the Spotlight. Byddwn yn gweithio gyda chynyrchiadau i sicrhau bod pob HLl mewn sefyllfa briodol o fewn cyd-destun y cynhyrchiad penodol ac anghenion y criw.

 

*Defnyddir y term criw i gynnwys pawb sy’n gweithio ar gynhyrchiad; gan gynnwys awduron, ôl-gynhyrchu, arlwywyr, diogelwch ac ati.

 

 

Cysylltiadau allweddol ar gyfer peilot Hwyluswyr Lles yng Nghymru:

 

Michelle White                            Siân Gale

 

6ft from the Spotlight                   CULT Cymru

 

michelle@6ff.org.uk                        sian@bectu.org.uk